PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządów Spółek Pelion Healthcare Group przekazuję Państwu raport z naszej działalności w 2014 roku.

Jacek Szwajcowski, Prezes Pelion S.A.
Zobacz więcej

Zarząd PELION S.A.

Rada nadzorcza Pelion S.A.

jerzy leszczyński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Hubert Janiszewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Tucharz
Członek Rady Nadzorczej
Jan Kalinka
Członek Rady Nadzorczej
Anna Biendara
Członek Rady Nadzorczej

ROk 2014 na wykresie
notowań pelion

linie biznesowe

Strategią Grupy Pelion jest zbudowanie silnej pozycji na europejskim rynku ochrony zdrowia ściśle związanym z farmaceutykami oraz trwałej wartości na rynku kapitałowym.

Struktura geograficzna przychodów w 2014 roku:
 • polska 0%
 • litwa 0%
cykl życia produktu

rynek otoczenie rynkowe

W 2014 roku w Polsce wartość sprzedaży w aptekach wyniosła 28 496 mln PLN (wzrost 2,7% rok do roku), z hurtowni do aptek 25 229 mln PLN (wzrost 5,1% rok do roku), a zaopatrzenia szpitali 4 343 mln PLN (wzrost 14,7% rok do roku). Wartość rynku hurtowego na Litwie wyniosła 1 646 LTL (wzrost 2,6% rok do roku).

 • Udział refundacji w wydatkach na leki [%]
 • Wartość rynku farmaceutycznego [mld EUR; wg cen producenta netto]
 • Wartość rynku farmaceutycznego
  per capita [mld EUR; wg cen producenta netto]
 • Wydatki na zdrowie jako odsetek PKB [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie IMS Health.
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6

W 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 7 698,8 mln PLN tj. o 5,1% więcej niż w roku ubiegłym. W Polsce Grupa Pelion należała do grona 3 największych dystrybutorów w zakresie hurtowej sprzedaży do aptek oraz utrzymała pozycję lidera w zakresie sprzedaży do szpitali i sprzedaży w aptekach. Na Litwie posiadała czołową pozycję na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków, a w segmencie sprzedaży detalicznej ok. 22% udziału w rynku pod względem ilości aptek (łącznie z aptekami partnerskimi ponad 34%, co dało pierwszą pozycję na rynku litewskim).

wyniki finansowe

ROK 2012
ROK 2013
ROK 2014
 • Przychody ze sprzedaży
  6685,5
  7326,6
  7698,8
  Przychody ze sprzedaży [mln PLN]
 • EBITDA
  139,6
  175,3
  151,5
  EBITDA [mln PLN]
 • Wynik netto
  57.4
  100.2
  55.9
  Wynik netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego [mln PLN]
 • Przepływy z działalności operacyjnej
  223
  160
  133
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej [mln PLN]
 • Kapitalizacja
  363
  1176
  956
  Kapitalizacja na koniec roku [mln PLN]
 • Zysk na akcję
  4.9
  8.9
  5.0
  Zysk na jedną akcję zwykłą - podstawowy [PLN]

więcej niż liczby

Pelion jest firmą odpowiedzialną wobec wszystkich swoich interesariuszy, wśród których szczególną grupę stanowią jej pracownicy. Celem polityki zatrudnienia, przyjętej na lata 2013-2015, jest pozyskanie i utrzymanie zespołu pracowników, którzy, realizując misję i cele firmy, budują jej rynkową wartość i trwałą przewagę konkurencyjną, jednocześnie osiągając satysfakcję zawodową i aktywnie wypełniając życiowe plany i ambicje.

pelion kapitał ludzki • 8453
  etatów
 • 0%
  6942
  kobiet
 • 0%
  1511
  mężczyzn

ład korporacyjny

W 2014 roku Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego dla spółek giełdowych, które zostały zawarte w załączniku do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Treść dokumentu dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce (www.corp-gov.gpw.pl) oraz na stronie internetowej Spółki http://pelion.eu/pl/dobre_praktyki.html.

33,96%
Pozostali akcjonariusze
10,62%
Jacek
Szwajcowski
6,63%
Zbigniew
Molenda
8,49%
KIPF Sp.z o.o.*
9,90%
ING OFE
12,50%
Aviva OFE
Aviva BZ WBK
8,72%
FMR LCC
9,18%
Legg Mason
TFI SA
5,33%
FMR LCC
5,62%
Legg Mason TFI SA
21,29%
Pozostali akcjonariusze
32,03%
Jacek Szwajcowski
16,82%
Zbigniew Molenda
5,20%
KIPF Sp. z o.o.*
6,06%
ING OFE
7,65%
Aviva OFE
Aviva BZ WBK

łączny udział w akcjonariacie 25,74% oraz 54,05% głosów na WZA

* KIPF Sp. z o.o. - spółka której udziałowcami są Jacek Szwajcowski i Zbigniew Molenda

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA (stan na 31.12.2014 r.):

Jacek Szwajcowski - Założyciel Spółki, od początku pełniący funkcję Prezesa Zarządu Pelion S.A.

Zbigniew Molenda - Założyciel Spółki, od początku pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Pelion S.A.

KIPF Sp. z o.o. - Spółka, której udziałowcami są Jacek Szwajcowski i Zbigniew Molenda

AVIA OFE AVIVA BZ WBK - Jeden z czołowych polskich funduszy emerytalnych

ING OFE - Jeden z czołowych polskich funduszy emerytalnych

LEGG MASON - Część Grupy Legg Mason, jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie

FMR LCC - Część Grupy Fidelity Investments, jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie

Potwierdzenie wysokiej jakości prowadzonych działań oraz docenienie zaangażowania społecznego Pelion Healthcare Group stanowią otrzymywane nagrody i wyróżnienia.

nagrody i wyróżnienia

pelion o raporcie

Niniejszy Raport Roczny Pelion Healthcare Group jest trzecim z kolei, który w kompleksowy sposób omawia kwestie związane z działaniami operacyjnymi, wynikami finansowymi oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Informacje dotyczące obszaru CSR zostały zintegrowane z pozostałymi działami dokumentu, aby w pełni zobrazować sposób, w jaki podmioty, nad którymi Pelion S.A. sprawuje kontrolę, zarządzają wpływem na otoczenie i budują swoją wartość.

kontakt