PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

Cykl życia produktu*
w Pelion Healthcare Group


Spółki Pelion Healthcare Group prowadzą obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementami diety, środkami kosmetycznymi, środkami higienicznymi, przedmiotami do pielęgnacji niemowląt i chorych, środkami spożywczymi zawierającymi w swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia roślinnego, środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w medycynie dopuszczonymi do obrotu w hurtowni farmaceutycznej, określonymi w Art. 72 ust. 5 Ustawy Prawo farmaceutyczne.
*Przez produkt rozumiemy usługę dystrybucji farmaceutyków przez spółki wchodzące w skład Pelion Healthcare Group

Obrót hurtowy i detaliczny produktów odbywa się poprzez cztery linie biznesowe, z których każda realizowana jest przez odrębne spółki:

 • sprzedaż hurtowa (PGF S.A.);
 • zaopatrzenie szpitali (PGF Urtica Sp. z o.o.);
 • sprzedaż detaliczna (CEPD N.V.);
 • usługi dla producentów (Pharmalink Sp. z o.o.).

Obrót hurtowy i detaliczny dotyczy następujących grup produktów:

 • produkty lecznicze,
 • wyroby medyczne,
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • suplementy diety,
 • środki kosmetyczne,
 • środki higieniczne, przedmioty do pielęgnacji niemowląt i chorych,
 • środki spożywcze zawierające w swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia roślinnego,
 • środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie.

Dla każdej grupy produktów, Spółki Pelion Healthcare Group uczestniczą w cyklu życia produktu na etapach przyjęcia, składowania, dystrybucji i dostawy do odbiorców.
Główne procesy dystrybucji przedstawiono na poniższym schemacie.

Procesy dystrybucji podlegają procedurom wdrożonego w Pelion Healthcare Group Systemu Jakości opartego o wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Postępowanie z produktami na każdym etapie dystrybucji odbywa się w odniesieniu do poszczególnych grup produktów zgodnie z następującymi głównymi regulacjami prawnymi:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne z późn. zmianami (Dz. U. 2008r. Nr 45, poz. 271,tekst jednolity), ostatnia zmiana - Ustawa z dnia 19.12.2014 r. o zmianie Ustawy Prawo Farmaceutyczne - Dz. U. 2015 poz.28,
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późn. zmianami (Dz. U. 2010 r. Nr 136, poz. 914),
 • Ustawa z dnia z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679),
 • Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach z późn. zmianami (Dz. U. 2001r. Nr 42 poz. 473, Dz U. 2013 r. poz. 475 - tekst jednolity),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późn. zmianami (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 – tekst jednolity),
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 nr 122 poz. 696),
 • Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych z późn. zmianami (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252).

Dostarczenie produktów do klientów w sposób bezpieczny, z zachowaniem jakości odpowiedniej do ich przewidzianego zastosowania realizowany jest poprzez:

 • zakup produktów wyłącznie po weryfikacji i potwierdzeniu wymaganych pozwoleń oraz wprowadzeniu do Centralnej Kartoteki Produktów,
 • kwalifikację dostawców i odbiorców po potwierdzeniu wymaganych zezwoleń w oparciu Centralną Kartotekę Kontrahentów,
 • szczegółowe sprawdzenie zgodności dostawy z dokumentacją zakupu w zakresie zależnym od rodzaju asortymentu (np. dla produktów leczniczych są to dane dostawcy, nazwa i kraj wytwórcy, nazwa produktu, nr serii i data ważności, ceny – w przypadku objęcia produktu ceną lub marżą urzędową) oraz warunków przewozu,
 • monitorowanie warunków magazynowania,
 • monitorowanie warunków transportu.

Usługę transportu produktów, w tym produktów leczniczych spółki wykonują zgodnie z następującymi głównymi regulacjami prawnymi:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym z późn. zmianami (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 1371),
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców z późn. zmianami (Dz. U. Nr 92, poz. 879),
 • Ustawa dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym z późn. zmianami (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908),
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późn. zmianami (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.- Prawo przewozowe z późn. zmianami (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601).

Bezpieczeństwo w transporcie drogowym zapewniane jest poprzez:

 • korzystanie wyłącznie z zakwalifikowanych środków transportu,
 • kontrolę środków transportu zgodnie z ustaloną procedurą,
 • załadunek produktów zgodnie ustaloną procedurą wydawania i transportu do odbiorców,
 • przejazd na kontrolowanej trasie, monitorowanie warunków transportu,
 • bezpieczeństwo miejsc rozładunku (wyłącznie miejsca dopuszczone),
 • rozładunek zgodnie z ustaloną procedurą postępowania,
 • określone zasady postępowania w przypadku awarii i odchyleń,
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych.
Powrót