PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

Dialog z interesariuszami

Efektywnie prowadzony dialog z interesariuszami jest punktem wyjścia do właściwego formułowania i bieżącej aktualizacji strategii społecznej odpowiedzialności Pelion Healthcare Group.

W opracowanej i przyjętej w 2012 roku Strategii CSR na lata 2012-2015 zdefiniowano kluczowe grupy interesariuszy, charakter wzajemnych relacji, ryzyka, jakie mogą się z nimi wiązać oraz cele do osiągnięcia w wyznaczonym okresie.

Identyfikacja grup interesariuszy prowadzona była w formie konsultacji, angażujących każdą ze spółek Pelion Healthcare Group. Narzędziem wspomagającym proces była specjalnie przygotowana ankieta, w której każda z jednostek pytana była zarówno o bieżącą działalność, jak i współpracę z kluczowymi partnerami i organizacjami. Zebrane w ten sposób informacje stały się podstawą przygotowania mapy interesariuszy, definiującej ich grupy oraz element łańcucha wartości, na którym występują jednostronne lub wzajemne oddziaływania, a także charakter tych relacji.

Ze względu na stale zmieniające się otoczenie rynkowe, nowe regulacje prawne, zwłaszcza w sferze ochrony zdrowia, zespół pracujący przy budowaniu Strategii CSR cały czas monitoruje prowadzone działania i na bieżąco reaguje na zachodzące zmiany. W 2014 roku dokonano przeglądu mapy interesariuszy, a także głównych obszarów i kluczowych wartości w zakresie CSR w Pelion Healthcare Group.

Zgodnie z przyjętą Strategią CSR, Pelion Healthcare Group wciela w życie kluczowe wartości, tj. odpowiedzialność, zaufanie i przywództwo poprzez:

 • dbanie o zdrowie pacjentów w drodze zwiększania dostępu do leczenia i aktywnej profilaktyki;
 • budowę zdrowych relacji z dostawcami, podwykonawcami, partnerami biznesowymi i inwestorami opartych o transparentność biznesu;
 • budowę zdrowych relacji z pracownikami i inicjowanie działań z myślą o ich zdrowiu;
 • dbanie o zdrowie społeczności poprzez lokalne zaangażowanie i aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem naukowym;
 • dbanie o zdrowe środowisko naturalne poprzez minimalizowanie negatywnego wpływu własnych działań na jego stan.

PELION członkiem Global Compact

2 lipca 2012 r. Pelion Healthcare Group, jako pierwsza firma z Łodzi i polskiego sektora ochrony zdrowia, została członkiem Global Compact - inicjatywy, której celem jest rozwijanie międzynarodowej grupy firm społecznie odpowiedzialnych. Udział w Global Compact daje niepowtarzalną szansę wymiany doświadczeń z zakresu problematyki zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako uczestnik Global Compact, Pelion Healthcare Group zobowiązała się do poparcia, przyjęcia i stosowania, we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, 10 zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Jednocześnie firma wywiązuje się z obowiązku raportowania o swoich działaniach związanych z przestrzeganiem zasad na stronie GC.

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Zasada 3. Poszanowanie wolności zrzeszania się.

Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.

Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.

Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.


Szczegółowe informacje na temat inicjatywy można znaleźć na globalcompact.org.pl.

Pelion wziął udział we współtworzeniu pierwszej polskiej edycji Global Compact Yearbook 2014, przedstawiając w niej jedną z form swojego społecznego zaangażowania w trosce o zdrowie i pomoc potrzebującym.

http://ungc.org.pl/projekty/global-compact-yearbook-2014/

Członkostwo w organizacjach:

 • World Economic Forum
 • Global Compact Organizacja Narodów Zjednoczonych
 • Izba Gospodarcza Farmacja Polska
 • Polska Rada Biznesu
 • Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • GIRP (Groupement International de la Répartition Pharmaceutique Full-line Wholesalers/ The European Association of Pharmaceutical Full-Line Wholesalers)
 • Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Pacjenci

Cel: Zachować najwyższą dbałość o zdrowie pacjentów w zakresie, w jakim pozostaje ono pod bezpośrednim wpływem działalności firmy na rynku ochrony zdrowia w kraju i za granicą, w tym w szczególności promować najwyższe standardy dystrybucji leków, zwiększać dostępność leków dla pacjenta i nieustannie doskonalić system świadczonej opieki farmaceutycznej.

Pożądany charakter relacji: zaufanie do marki

Formy dialogu:

 • Opieka farmaceutyczna w aptekach
 • Dwumiesięcznik „Dbam o Zdrowie”
 • Kwartalnik „Magazyn 60+”
 • Portale: doz.pl, recepta.pl, medme.pl, cafesenior.pl, leku.pl
 • Portal vaistine.lt
 • Aplikacja appteka.eu,
 • Profile w mediach społecznościowych
 • Newslettery
 • Komunikacja wokół DOZ Maratonu Łódzkiego z PZU

Pracownicy i ich rodziny

Cel: Oferować godne warunki zatrudnienia w przyjaznym środowisku pracy, wspierać rozwój zawodowy i osobisty oraz promować zdrowy tryb życia.

Pożądany charakter relacji: lojalność wobec firmy

Formy dialogu:

 • Konsultacje pracownicze
 • Internet, Elektroniczna Tablica Ogłoszeń, profil na Goldenline
 • Kwartalnik „Nasza Firma"
 • Biuletyn „Lider Zdrowia” i inne biuletyny firmowe
 • Portal Pharmbook.pl
 • Regularne spotkania kadry menadżerskiej
 • Spotkania Rady Pracowniczej
 • Imprezy pracownicze
 • Kodeks Etyki i Rzecznik ds. Etyki
 • Idea na plus
 • Pelion Wellnes Program
 • Raport Roczny / Raport Społecznej Odpowiedzialności

Dostawcy, podwykonawcy i partnerzy biznesowi

Cel: Być pożądanym partnerem biznesowym i współpracować z tymi, którzy podzielają ważne dla firmy wartości.

Pożądany charakter relacji: partnerstwo

Formy dialogu:

 • Spotkania i konferencje
 • Newslettery
 • Kodeks Etyki
 • Strona pelion.eu / m.pelion.eu i strony spółek
 • Kontakty bieżące (e-mail, telefon)
 • Raport Roczny / Raport Społecznej Odpowiedzialności

Klienci

Cel: Świadczyć usługi z zachowaniem najwyższej staranności i profesjonalnych standardów.

Pożądany charakter relacji: satysfakcja i zaufanie

Formy dialogu:

 • Badanie satysfakcji
 • Konferencje i regularne spotkania
 • Miesięcznik „Bez Recepty”
 • Magazyn „Farmakoekonomika Szpitalna”
 • Portal Pharmbook.pl
 • Strona pelion.eu / m.pelion.eu i strony spółek
 • Szkolenia
 • Newslettery
 • Infolinia
 • Kontakt mailowy, telefoniczny
 • Kodeks etyki
 • Raport Roczny / Raport Społecznej Odpowiedzialności

Uczestnicy rynku kapitałowego

Cel: zwiększać wartość firmy poprzez jej trwały rozwój oraz zapewniać transparentność zarządzania, regularnie udostępniając rzetelne finansowe i pozafinansowe informacje związane z jej działalnością.

Pożądany charakter relacji: zaufanie oraz wzajemnie korzystna komunikacja

Formy dialogu:

 • Raporty bieżące, okresowe, raport roczny
 • Konferencje kwartalne - prezentacja wyników
 • Indywidualne i grupowe spotkania z analitykami i inwestorami
 • Udział w konferencjach i spotkaniach
 • Bieżące kontakty (e-mail, telefon)
 • Newsletter Relacji Inwestorskich Pelion
 • Strona pelion.eu / m.pelion.eu i strony spółek

Media

Cel: Prowadzić transparentną, aktywną politykę informacyjną, wykorzystując nowe technologie zapewniające szybki i szeroki dostęp do informacji.

Pożądany charakter relacji: zaufanie i współpraca

Formy dialogu:

 • Komunikaty i konferencje prasowe
 • Bieżące kontakty i komentarze
 • Strona pelion.eu / m.pelion.eu i strony spółek
 • Raport Roczny / Raport Społecznej Odpowiedzialności

Środowisko naukowe i akademickie

Cel: Dzielić się wiedzą i współpracować na rzecz rozwoju kadr w regionie

Pożądany charakter relacji: współpraca i wzajemny rozwój

Formy dialogu:

 • Wymiana doświadczeń i wiedzy
 • Praktyki i staże („Młodzi w Łodzi”, „Program Kariera”)
 • Udział w konferencjach
 • Dni otwarte
 • Udział w Radzie Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • Udział w Programie Mentoringu Uniwersytetu Łódzkiego
 • Media

Społeczność lokalna

Cel: Poprzez efektywność biznesową i zaangażowanie w rozwój społeczno-gospodarczy regionu aktywnie uczestniczyć w budowaniu dobrobytu jego mieszkańców.

Pożądany charakter relacji: wzajemna uwaga

Formy dialogu:

 • Komunikacja wokół DOZ Maratonu Łódzkiego z PZU
 • Komunikacja wokół lokalnych działań realizowanych przez Fundację „Dbam o Zdrowie”
 • Udział w wydarzeniach społeczno-gospodarczych
 • Raport Roczny / Raport Społecznej Odpowiedzialności

Organizacje pozarządowe

Cel: Angażować się w poprawę kondycji zdrowotnej społeczeństwa.

Pożądany charakter relacji: aktywny dialog

Formy dialogu:

 • Działania Fundacji „Dbam o Zdrowie” (facebook, biuletyn, strona fundacji: www.fundacja.doz.pl)
 • Projekt ”Razem Możemy Więcej”
 • Spotkania
 • Platforma współpracy NGO
 • DOZ Maraton Łódzki z PZU

Środowisko naturalne

Cel: Nieustannie poszukiwać nowych możliwości minimalizowania negatywnego oddziaływania firmy na środowisko naturalne we wszystkich sferach działalności firmy.

Pożądany charakter relacji: zwiększanie świadomości, troska i odpowiedzialność

Formy dialogu:

 • Polityka środowiskowa
 • Ekoprojekt Pelion
 • Ekozespół
 • Kodeks Etyki


Zobowiązania na 2015 rok:

 • Kontynuacja implementacji zasad GC wśród interesariuszy
 • Usprawnianie i wdrażanie nowych form komunikacji z interesariuszami
Powrót