PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI „DBAM O ZDROWIE”

Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna stanowić integralną część strategii firm zorientowanych na rozwój. Fundacja „Dbam o Zdrowie”, powołana przez Pelion Healthcare Group jest odzwierciedleniem zaangażowania społecznego oraz troski o najbardziej potrzebujących.

Kluczową ideą powstałej w 2008 roku Fundacji „Dbam o Zdrowie” jest udzielanie wsparcia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej poprzez dofinansowanie zakupu leków i materiałów medycznych. Fundacja prowadzi także wszechstronną działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia, wspierając i realizując szereg inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

Od samego początku wspiera wiele inicjatyw, mających na celu pomoc osobom chorym, w tym „Serce na Gwiazdkę”, „Malowane Nadzieją”, a także jest partnerem akcji „Urtica Dzieciom”. W 2014 roku udzieliła pomocy 115 organizacjom, a pod jej opieką znalazło się 47 osób, w tym 23 dzieci. Z myślą o najmłodszych podopiecznych corocznie organizuje akcję „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” oraz letnią akcję „Radosny Dzień Dziecka”.

W działania Fundacji angażują się pracownicy wszystkich spółek grupy Pelion. Grono stałych wolontariuszy obejmuje ok. 100 osób, ale w poszczególnych akcjach uczestniczy ich znacznie więcej. Pracownicy biorą również udział w akcji pay-roll zapoczątkowanej w 2013 roku, przekazując na rzecz Fundacji końcówki swoich wynagrodzeń. Co miesiąc dołączają do niej nowi pracownicy.

Razem Możemy Więcej

Od trzech lat najważniejszą i największą inicjatywą Fundacji jest projekt „Razem Możemy Więcej”, mający na celu integrację i rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami działającymi w sektorze ochrony zdrowia i opieki społecznej w ramach wspólnych działań na rzecz niwelowania barier w dostępie do leków. Głównym elementem jest konkurs grantowy, w ramach którego Fundacja dofinansowuje ogólnopolskie i lokalne projekty skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie mogących pozwolić sobie na zakup leków i środków medycznych. Do komisji konkursowej zapraszane są osoby reprezentujące różne środowiska i zawody, które dzięki swojemu doświadczeniu, a także zaangażowaniu społecznemu w sposób obiektywny pomagają dokonać najlepszego wyboru organizacji partnerskich projektu. W składzie komisji są m.in. przedstawiciele Forum Darczyńców, farmaceuta, prawnik, pracownik socjalny, a także najlepsi wolontariusze Fundacji i jej przedstawiciele.

W 2014 roku projekt realizowało 95 organizacji, udzielając wsparcia ok. 15 tysiącom osób na łączną kwotę 3,3 mln PLN.

Wsparcie dla Domów Samotnej Matki

Nieprzerwanie od 2009 roku Fundacja „Dbam o Zdrowie” wspiera Domy Samotnych Matek z terenu całej Polski. W 2014 roku udzielała stałej pomocy 16 placówkom zarówno przy zakupie leków i artykułów medycznych, jak również przekazując artykuły spożywcze, zabawki, materiały piśmienne, gry i książki dla dzieci. Akcję wsparła sędzia Anna Maria Wesołowska oraz I Łódzka Orkiestra Gitarowa. Spotkania z ciekawymi ludźmi oraz udział w koncertach jest dla mieszkanek DSM dodatkową atrakcją. Z pomocy co roku korzysta ok. 300 matek oraz tyle samo dzieci, które są beneficjentami placówek objętych pomocą Fundacji. W akcję pomocy zaangażowani są wolontariusze Fundacji, którzy pomagają przy organizacji spotkań, a także przez cały rok organizują zbiórki niezbędnych artykułów.

Projekt „Samotna mamo nie jesteś sama” został uznany za Dobrą Praktykę 2014 r. i zamieszczony w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014 r. Dobre praktyki” wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zostań Darczyńcą

To program mający na celu pomoc podopiecznym Fundacji. W 2014 roku Fundacja objęła programem trzynaście nowych osób. Podobnie jak w poprzednich latach, dzięki wsparciu darczyńców, Fundacja obdarowała swoich małych podopiecznych prezentami w ramach akcji „Radosny Dzień Dziecka” oraz „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. W obie inicjatywy włączyli się pracownicy Pelion Healthcare Group. Na szczególną uwagę zasługuje „Projekt Anioł”, który ma na celu zbudowanie szczególnej więzi między wolontariuszem a podopiecznym Fundacji. Jego celem jest świadczenie stałej pomocy i opieki podopiecznym, którymi często są osoby samotne, zmagające się nie tylko z problemami zdrowotnymi, ale i wymagającymi wsparcia w codziennych czynnościach. Wolontariusze pomagają m.in. w rozwiązywaniu spraw w urzędach i sądach, a także udzielają korepetycji, robią zakupy, organizują zbiórki żywności itp.

Ambasadorami projektu są m.in. solistka Teatru Wielkiego w Łodzi Anna Cymmerman, tenor Dariusz Stachura, koncertmistrz Filharmonii Łódzkiej Tomasz Gołębiewski, himalaista Piotr Pustelnik i sędzia Anna Maria Wesołowska. W 2014 r. ambasadorami zostały kolejne znane osoby: podróżnik Tomasz Grzywaczewski oraz maratonka Karolina Jarzyńska.

„Projekt Anioł” oraz akcja „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” zostały uznane za Dobrą Praktykę 2014 r. i zamieszczone w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014 r. Dobre praktyki” wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pay-roll

Pay-roll to nowoczesny sposób finansowania działalności Fundacji, wdrożony z inicjatywy pracowników Pelion Healthcare Group z myślą o osobach, które chciałyby wspierać jej aktywność prospołeczną, a nie mają czasu, by włączyć się w przedsięwzięcia wymagające większego zaangażowania.

Pracownicy wszystkich spółek mogą zadeklarować automatyczne przekazywanie określonej kwoty ze swojego miesięcznego wynagrodzenia (końcówki lub dowolnej dedykowanej kwoty) na poczet Fundacji - zarówno na cele statutowe, jak i na pomoc konkretnym podopiecznym. Spółka BSS opracowała system umożliwiający sprawne rozliczenie pay-roll’a, a wpłacona kwota jest każdorazowo widoczna na pasku wynagrodzenia.

Od 2013 roku Fundacja należy do Forum Darczyńców - związku zrzeszającego organizacje, instytucje i firmy, które przyznają dotacje na różnorodne inicjatywy obywatelskie realizowane dla dobra publicznego.

Zobowiązania na 2015 rok:

  • Kontynuacja akcji w ramach Programu Zostań Darczyńcą
  • Organizacja Wieczoru Charytatywnego
  • Rozwój projektu „Razem Możemy Więcej” i współpracy z organizacjami partnerskimi
  • Kontynuacja projektu „Samotna mamo nie jesteś sama”
Powrót