PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

ROK 2014 Pelion na GPW w Warszawie

Miejsce notowań

GPW w Warszawie

Rynek / Segment

Podstawowy/50 PLUS

System notowań

Ciągłe

Sektor branżowy

Handel Hurtowy

Nazwa skrócona

PEL

Bloomberg

PEL PW

Reuters

PELIO.WA

Uczestnik indeksów na koniec 2014

WIG, WIG50, Respect Index

Liczba akcji na koniec 2014

11 185 575

W 2014 roku kurs akcji Pelion oscylował w przedziale 66,2 PLN – 99 PLN. Roczne maksimum zostało osiągnięte 3 stycznia, a roczne minimum 18 września. Do lipca 2014 roku akcje spółki znajdowały się w trendzie spadkowym, zapoczątkowanym w listopadzie 2013 roku, po czym przez kolejne cztery miesiące były w trendzie bocznym. W grudniu 2014 roku nastąpiło wyraźne odbicie kursu, który wzrósł o 12,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, osiągając cenę 85,5 PLN na koniec roku. Średniodzienny wolumen obrotu akcjami wyniósł w ciągu 2014 roku blisko 6 tys. akcji, najwyższy był we wrześniu – 10,27 tys., a najniższy w maju – 2,36 tys. Kapitalizacja na koniec roku wyniosła 956 mln PLN.

Polityka dywidendy w latach 2011 – 2014

Rok wypłaty dywidendy

Dywidenda

(mln PLN)

DPS

(PLN)

Payout ratio*

Dividend Yield**

2011

15

1,23

15%

2,5%

2012

18

2,00

116%

7,8%

2013

23

2,00

35%

3,4%

2014

34

3,00

15%

4,1%


* Payout Ratio do wyniku jednostkowego Pelion S.A.
** Dividend Yield do ceny akcji w dniu dywidendy

W lutym 1998 roku wpływy z IPO wyniosły 75 mln PLN. Od 1998 roku Pelion wypłacił akcjonariuszom 221 mln PLN dywidendy. Jednocześnie do dn. 20 marca 2015 r. Pelion skupił akcje własne na kwotę 81,5 mln PLN.

Całkowita stopą zwrotu dla akcjonariuszy (TSR) w latach 2011 – 2013 wyniosła 98%, co w ogłoszonej we wrześniu 2014 r. III Edycji Rankingu TSR - Złota Akcja Biznes.pl dało 11 miejsce wśród liderów MiS80 oraz 28 miejsce w kategorii WIG.

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pelion S.A. postanowiło przeznaczyć część zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2013 na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy, w kwocie 3 PLN za jedną akcję. Na dzień podjęcia uchwały uprawnionych do dywidendy było 11 415 896 akcji z wyłączeniem 230 321 akcji własnych nabytych przez spółkę w celu umorzenia. Łączna wysokość wypłaconej dywidendy wyniosła 33 556 725 PLN. W marcu 2015 roku Zarząd Pelion S.A. podjął decyzję o rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy w wysokości 2 PLN na akcję, przy podejmowaniu decyzji o podziale zysku osiągniętego za 2014 rok.

Dialog z rynkiem kapitałowym


Spółka prowadzi otwarty dialog z uczestnikami rynku kapitałowego, przestrzegając zasad transparentności. Wyrazem dbałości w 2014 roku o relacje z inwestorami indywidualnymi oraz innymi interesariuszami było uzyskanie tytułu laureata VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta, w kategorii „Spółki giełdowe należące do indeksu sWIG80”. Celem tego projektu jest wyłonienie najlepszych stron internetowych spółek giełdowych w drodze ich oceny m.in. pod kątem użyteczności serwisu oraz innowacyjności komunikacji. Dodatkowo pod uwagę brana była opinia inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych i zagranicznych.
W celu bezpośredniego zaprezentowania Spółki większemu gronu inwestorów indywidualnych, przedstawiciele Pelion wzięli udział w Targach Akcjonariat podczas 18. Konferencji WallStreet w Karpaczu, gromadzącej blisko 1 000 inwestorów indywidualnych z całej Polski.
W grudniu 2014 roku Pelion po raz trzeci znalazł się w składzie RESPECT Index, skupiającym spółki zarządzane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, notowane na GPW w Warszawie. Stanowi on realną referencję dla inwestorów giełdowych, gdyż daje gwarancję inwestycji w spółki o dużej płynności i najwyższych standardach zarządzania. W VIII edycji w skład RESPECT Index weszły 24 spółki. W procesie kilkustopniowej weryfikacji ocenie podlegały m.in. strategia i sposób zarządzania organizacją, polityka pracownicza i środowiskowa oraz działania na rzecz rynku i klientów.

Powrót