PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

Indeks treści GRI

WskaźnikNazwa wskaźnikaodniesienie wskaźnika w raporcieStopień raportowania 2014Komentarz
1.1.Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategiihttp://raport2014.pelion.eu/pl/list_prezesaCałkowite 
2.1.Nazwa organizacjihttp://raport2014.pelion.eu/pl/kontaktCałkowite 
2.2.Główne marki, produkty i/lub usługi.http://raport2014.pelion.eu/pl/model_tworzenia_wartosci
http://raport2014.pelion.eu/pl/linie_biznesowe
Całkowite 
2.3.Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venturehttp://raport2014.pelion.eu/pl/#linie_biznesowe
http://raport2014.pelion.eu/pl/linie_biznesowe
Całkowite 
2.4.Lokalizacja siedziby głównej organizacjihttp://raport2014.pelion.eu/pl/kontaktCałkowite 
2.5.Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportuhttp://raport2014.pelion.eu/pl/model_tworzenia_wartosci
http://raport2014.pelion.eu/pl/kontakt
http://raport2014.pelion.eu/pl/linie_biznesowe
Całkowite 
2.6.Forma własności i struktura prawna organizacji.http://raport2014.pelion.eu/pl/kontaktCałkowite 
2.7.Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentówhttp://raport2014.pelion.eu/pl/#linie_biznesowe
http://raport2014.pelion.eu/pl/linie_biznesowe
http://raport2014.pelion.eu/pl/sprzedaz_hurtowa
http://raport2014.pelion.eu/pl/sprzedaz_detaliczna
http://raport2014.pelion.eu/pl/zaopatrzenie_szpitali
http://raport2014.pelion.eu/pl/uslugi_dla_producentow
http://raport2014.pelion.eu/pl/pozostala_dzialalnosc
Całkowite 
2.8.Skala działalnościhttp://raport2014.pelion.eu/pl/wyniki_finansowe#przychody_ze_sprzedazyCałkowite 
2.9.Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własnościhttp://raport2014.pelion.eu/pl/linie_biznesowe
http://raport2014.pelion.eu/pl/sprzedaz_detaliczna
CałkowiteSzczegółowy opis zmian w publicznie dostępnym dokumencie "Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pelion za rok 2014" na stronie pelion.eu
2.10.Nagrody otrzymane w raportowanym okresiehttp://raport2014.pelion.eu/pl/#nagrodyCałkowite 
3.1.Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy).http://raport2014.pelion.eu/pl/#o_raporcieCałkowitekalendarzowy
3.2.Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany).http://raport2014.pelion.eu/pl/#o_raporcieCałkowite30 kwiecień 2014 rok
3.3.Cykl raportowaniahttp://raport2014.pelion.eu/pl/#o_raporcieCałkowiteroczny
3.4.Osoba do kontaktuhttp://raport2014.pelion.eu/pl/kontaktCałkowite 
3.5."Proces definiowania zawartości raportu wraz z:
• Ustaleniem istotności poszczególnych kwestii dla organizacji i jej interesariuszy;
• Priorytetyzacji poszczególnych kwestii
• Identyfikacją interesariuszy–adresatów raportu"
http://raport2014.pelion.eu/pl/#o_raporcieCałkowite 
3.6.Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzierżawione obiekty, przedsięwzięcia typu joint venture, dostawcy). Więcej szczegółów w rozdziale „Zasięg Raportu”http://raport2014.pelion.eu/pl/#o_raporcieCałkowite 
3.7."Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie i zasięgu raportu"http://raport2014.pelion.eu/pl/#o_raporcieCałkowite 
3.8.Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, operacjach outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacjihttp://raport2014.pelion.eu/pl/#o_raporcieCałkowite 
3.10.Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Całkowitebrak korekt
3.11.Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporciehttp://raport2014.pelion.eu/pl/#o_raporcieCałkowite 
3.12.Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w raporcie.http://raport2014.pelion.eu/pl/indeks_tresci_griCałkowite 
3.13.Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym.http://raport2014.pelion.eu/pl/#o_raporcieCałkowite 
4.1.Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacjąhttp://raport2014.pelion.eu/pl/lad_korporacyjnyCałkowite 
4.2.Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, to jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury)http://raport2014.pelion.eu/pl/lad_korporacyjnyCałkowite 
4.3.Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub niewykonawczych członków (dotyczy organizacji posiadających monistyczną strukturę rady nadzorczej/organu nadzorczego).http://raport2014.pelion.eu/pl/lad_korporacyjnyCałkowite 
4.4.Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego.http://raport2014.pelion.eu/pl/lad_korporacyjny
http://raport2014.pelion.eu/pl/ludzie
CałkowiteZgodnie z Kodeksem spółek handlowych akcjonariusze mają prawo zgłaszania uwag i rekomendacji do najwyższego organu nadzorczego
4.8."Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz zasady odnoszące się do aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych funkcjonowania organizacji oraz poziom ich implementacji.
Objaśnienie, w jakim stopniu są one:
• Stosowane w różnych regionach i działach/jednostkach oraz
• Powiązane ze standardami międzynarodowymi."
http://raport2014.pelion.eu/pl/model_tworzenia_wartosci
http://raport2014.pelion.eu/pl/ludzie
Całkowite 
4.12"Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy."http://raport2014.pelion.eu/pl/dialog_z_interesariuszamiCałkowite 
4.13."Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/ /międzynarodowych organizacjach rzeczniczych, w ramach których organizacja:
• Jest członkiem organów nadzorczych;
• Uczestniczy w projektach lub komisjach;
• Przekazuje znaczne fundusze poza standardowym i opłatami członkowskimi;
• Uznaje członkostwo jako działanie strategiczne."
http://raport2014.pelion.eu/pl/dialog_z_interesariuszamiCałkowite 
4.14.Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.http://raport2014.pelion.eu/pl/dialog_z_interesariuszamiCałkowite 
4.15.Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszyhttp://raport2014.pelion.eu/pl/dialog_z_interesariuszamiCałkowite 
4.16.Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy.http://raport2014.pelion.eu/pl/dialog_z_interesariuszamiCałkowite 
EC1Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych.http://raport2014.pelion.eu/pl/tabele_z_wynikami_finansowymiCałkowite 
EC7Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji.http://raport2014.pelion.eu/pl/ludzieCałkowite 
EN4Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii.http://raport2014.pelion.eu/pl/srodowisko_naturalneCzęściowo 
EN8Łączny pobór wody według źródła.http://raport2014.pelion.eu/pl/srodowisko_naturalneCzęściowo 
EN21Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.http://raport2014.pelion.eu/pl/srodowisko_naturalneCzęściowo 
EN22Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem.http://raport2014.pelion.eu/pl/srodowisko_naturalneCzęściowo 
EN28Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. http://raport2014.pelion.eu/pl/srodowisko_naturalneCałkowite 
EN29Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej działalności oraz transport pracowników.http://raport2014.pelion.eu/pl/srodowisko_naturalne
http://raport2014.pelion.eu/pl/uslugi_dla_producentow
Częściowo 
LA1Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu.http://raport2014.pelion.eu/pl/ludzieCałkowite 
LA2Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci i regionuhttp://raport2014.pelion.eu/pl/ludzieCałkowite 
LA7Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów.http://raport2014.pelion.eu/pl/ludzieCałkowite 
LA10Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia.http://raport2014.pelion.eu/pl/ludzieCzęściowo 
LA13Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.http://raport2014.pelion.eu/pl/ludzieCałkowite 
LA14Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska.http://raport2014.pelion.eu/pl/ludzieCzęściowo 
HR4Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii.http://raport2014.pelion.eu/pl/ludzieCałkowite 
SO6Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze według krajów. CałkowiteW 2014 roku Pelion Healthcare Group nie przekazała darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnych charakterze
SO4Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji. CałkowiteW 2014 roku nie zanotowano przypadków korupcji i naruszeń z tego tytułu
SO7Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki. CałkowiteW 2014 roku nie zanotowano przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych.
SO8Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami. CałkowiteW 2014 roku na jedną ze spółek zależnych (DOZ S.A.) nałożono kary w wysokości 652 800 zł z tytułu naruszenia zakazu reklamy
PR1"Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom."http://raport2014.pelion.eu/pl/cykl_zycia_produktu
http://raport2014.pelion.eu/pl/sprzedaz_hurtowa
http://raport2014.pelion.eu/pl/uslugi_dla_producentow
Całkowite 
PR2Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia według rodzaju skutków. CałkowiteW 2014 roku nie odnotowano takich przypadków
PR3Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym.http://raport2014.pelion.eu/pl/cykl_zycia_produktu
http://raport2014.pelion.eu/pl/uslugi_dla_producentow
Całkowite 
PR8Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych. CałkowiteW 2014 roku nie odnotowano takich przypadków
Zobowiązania 2014-2015Uwagi
Dołożenie wszelkich starań aby utrzymać pozycję w kolejnych edycjach Respect Indexplus
Implementacja zasad Global Compact oraz działań odpowiedzialnego biznesu wśród kontrahentów i partnerów biznesowychplus
Kontynuacja akcji "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem"plus
Rozwój projektu „Razem Możemy Więcej”plus
Kontynuacja projektu Wieczorów Charytatywnychprzeniesiony na 2015 r.
Łódź Maraton Dbam o Zdrowie największym charytatywnym maratonem w Polsceplus
Wdrożenie i usprawnienie nowoczesnych form komunikacji z inwestoramiplus
Kontynuacja i rozwój działań w ramach Ekoprojektu Pelionplus
Wzrost ilości pracowników przeszkolonych z eco-drivinguwdrożenie w 2015 r.
Kontynuacja współpracy z łódzkimi uczelniami, a także przygotowanie działań employer brandingowych skierowanych do specjalistówplus
Dokończenie prac i zaimplementowanie Kodeksu Etykiplus
Wdrożenie systemowych działań wspierających szeroko pojętą dbałość o zdrowie wśród pracowników Pelion Healthcare Groupplus
Propagowanie i organizacja Dnia Godności wśród pracownikówplus
Cykl szkoleń wspierających równe traktowanie i działania antymobbingowe (dołączenie do grona sygnatariuszy Europejskiej Karty Różnorodności)przeniesiony na 2015 r.
Wdrożenie intranetu i działania na rzecz poprawy komunikacji pomiędzy spółkamiprzeniesiony na 2015 r.
Program pilotażowy opieki medycznej dla pracownikówplus
Badanie satysfakcji pracownikówprzeniesiony na 2015 r.
Wdrożenie systemu szkoleń i programów rozwojowych dla High Potentialsprzeniesiony na 2015 r.
Wdrożenie Pelion Wellness Program w pozostałych spółkach Grupy – uruchomienie bloga Programu Pelion Wellness, którego celem jest zebranie społeczności wszystkich dbających lub chcących zadbać o swoje zdrowie pracowników; narzędzie to służyć będzie również do promocji wszystkich akcji z obszaru programu Pelion Wellness, w tym również Łódź Maratonu Dbam o Zdrowieprzeniesiony na 2015 r.
Powrót