PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259), a także mając na uwadze uchwały Rady Giełdy w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Pelion S.A. (Spółki) przekazuje oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

W 2014 roku Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego dla spółek giełdowych, które zostały zawarte w załączniku do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Treść dokumentu dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce (www.corp-gov.gpw.pl) oraz na stronie internetowej Spółki www.pelion.eu w sekcji „Dobre praktyki”.

postanowienia ładu korporacyjnego, od których Spółka odstąpiła oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia

W 2014 roku Spółka przestrzegała wszystkich zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, za wyjątkiem zasady zawartej w części IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ("DPSN"), stanowiących Załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r., dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w zakresie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.
W związku z publiczną dyskusją o planowanych zmianach dobrych praktyk stosowanych przez spółki od 1 stycznia 2013 roku, w zakresie zasady prowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ze Statutu Spółki uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2012 r., został wykreślony przepis o możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz stosowny przepis z Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z uchwałą nr 19/130/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, w postanowieniu wskazującym na obowiązek zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wykreślono jedynie pkt 3, mówiący o konieczności zapewnienia przez spółkę akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegającym na wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
Przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/130/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, postanowienie o zapewnieniu akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostało ponownie wprowadzone do Statutu Spółki Pelion S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętymi dnia 30 kwietnia 2014 r.

główne cechy stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

System kontroli wewnętrznej w Grupie Pelion pomaga w zapewnieniu realizacji celów i zadań spółek Grupy, w osiągnięciu rentowności długoterminowej oraz w zakresie utrzymania wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zarządczej. Obejmuje on cały szereg czynności kontrolnych, podziały obowiązków oraz identyfikację i ocenę ryzyk, które mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na realizację celów.

Pelion S.A. wdrożyła regulamin kontroli wewnętrznej grupy kapitałowej, który wyznacza standardy kontroli i definiuje główne obowiązki oraz zadania kontroli.
System kontroli wewnętrznej w Grupie Kapitałowej Pelion, w aspekcie organizacyjnym obejmuje: kontrolę funkcjonalną, sprawowaną w ramach ogólnego nadzoru nad działalnością i przestrzeganiem przepisów wewnętrznych w jednostkach należących do grupy kapitałowej i w podległych im komórkach oraz kontrolę instytucjonalną sprawowaną przez dział audytu wewnętrznego Spółki Pelion S.A. Kontrolę wewnętrzną funkcjonalną realizuje Zarząd Spółki, kierownicy jednostek należących do grupy kapitałowej oraz pracownicy stosownie do zakresu ich obowiązków. Ustrukturyzowanie kontroli funkcjonalnej polega na wyodrębnieniu i rozwijaniu mechanizmów kontrolnych w podziale na: kontrolę tzw. „bieżącą” i „następczą”, w tym „następczą planowaną”. Kontrolę bieżącą stanowią stosowane w praktyce, opisane w procedurach mechanizmy, rozwiązania organizacyjne, kontrolne, które działają głównie zapobiegająco i mają zadanie chronić jednostki przed popełnieniem błędów w trakcie realizacji transakcji. Kontrolę następczą, stanowią czynności kontrolne, mające na celu sprawdzenie zgodności podejmowanych działań ze stanem wymaganym po ich przeprowadzeniu. Wzmocnieniem mechanizmów kontrolnych jest wdrożony model organizacji kontroli funkcjonalnej następczej, w tym planowania kontroli przez jednostki w odniesieniu do identyfikowanych okresowo kluczowych ryzyk w procesach. Co roku w spółkach Grupy Kapitałowej Pelion przy współpracy z komórką audytu wewnętrznego projektowane są specjalne testy kontrolne, które spółki przeprowadzają w wybranych obszarach swojej działalności. Ponadto został stworzony system monitorowania wykonania w/w testów, w tym raportowania wyników do komórki audytu wewnętrznego. Zakres podmiotowy systemu kontroli następczej-planowanej jest ustalany przez Zarząd Pelion S.A. w postaci wyznaczania jednostek grupy, które takim systemem zostają objęte.

Kontrola wewnętrzna instytucjonalna sprawowana jest przez dział audytu wewnętrznego, który wykonuje swoją funkcję w oparciu o umowy współpracy ze spółkami grupy, wewnętrzny regulamin, opracowany na podstawie Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, normy wykonywania zawodu stosowane na świecie, a zwłaszcza standardy Instytutu Audytorów Wewnętrznych (Institute of Internal Auditors – IIA). W strukturach organizacyjnych dział audytu podporządkowany jest Prezesowi Zarządu Spółki Pelion S.A.

Do zakresu działania komórki audytu wewnętrznego Pelion S.A. należy przede wszystkim ocena skuteczności procesów zarządzania ryzykiem oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej. Dział audytu modeluje mechanizmy kontroli i dąży do poprawy efektywności oraz bezpieczeństwa działania jednostek należących do Grupy poprzez realizację zadań audytowych o charakterze zapewniającym oraz doradczym.

Zadania audytowe są planowane co roku, w cyklach wieloletnich. Planowanie odbywa się na podstawie wyników analizy ryzyka przeprowadzonej przez dział audytu dla całej grupy kapitałowej oraz w oparciu o systemy zarządzania ryzykiem, stosowane przez jednostki grupy dla kluczowych obszarów i procesów ich działania.

Dział audytu realizuje swoją funkcję także poprzez udział w planowaniu testów kontrolnych kontroli funkcjonalnej, monitorowanie oraz organizację procesu raportowania wyników testów. Dział audytu uczestniczy w ten sposób w sprawowaniu nadzoru nad jakością i efektywnością systemu kontroli funkcjonalnej następczej.

Roczny i wieloletni plan zadań audytu dla Grupy Kapitałowej Pelion podlega zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Pelion S.A., która może wnioskować o jego zmianę lub uzupełnienie. Plany zadań jednostkowe są także zatwierdzane przez kierowników oraz Rady Nadzorcze tych jednostek i stanowią element planu zadań audytowych dla grupy kapitałowej.

Wyniki i efektywność prac audytu wewnętrznego są raportowane zarówno Zarządowi, jak i Radzie Nadzorczej Pelion S.A. za pośrednictwem Zespołu Audytu Rady Nadzorczej oraz zarządom i radom nadzorczym spółek audytowanych. Zarząd i Rada Nadzorcza Pelion S.A. monitorują również realizację zaleceń i rekomendacji wydawanych przez dział audytu wewnętrznego.
Cały obieg informacji w Spółce służy przygotowaniu bieżących, wiarygodnych i kompletnych sprawozdań finansowych, sporządzanych rzetelnie w oparciu o przepisy i politykę rachunkowości przyjętą przez Zarząd. Księgi rachunkowe spółek grupy w 2014 roku prowadzone były w spółce Business Support Solution S.A. (BSS S.A.) należącej do Grupy Kapitałowej Pelion. Sporządzenie sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych powierzono spółce BSS S.A., która stosuje własne systemy kontroli procesu przygotowania sprawozdań. W celu funkcjonowania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w Spółce i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej Zarząd Spółki przyjął i zatwierdził do stosowania w sposób ciągły:

 • Zasady (Polityki) Rachunkowości Pelion S.A.,
 • Politykę rachunkowości zgodną z MSSF dla potrzeb skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pelion,
 • Instrukcję inwentaryzacyjną,
 • Dokumentację informatycznego systemu przetwarzania danych księgowych,
 • Regulamin kontroli wewnętrznej wraz z instrukcjami, zarządzeniami i procedurami wewnętrznymi.

Zarówno w Pelion S.A. jak i w BSS S.A. funkcjonuje szereg zasad w zakresie systemu kontroli oraz identyfikacji i oceny ryzyk wynikających z funkcjonowania Spółki, w tym m.in.:
a) dokonywanie zapisów księgowych wyłącznie w oparciu o prawidłowo sporządzone i zaakceptowane dokumenty,
b) kontrolę tych dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym,
c) stałe i okresowe uzgadnianie danych,
d) weryfikację posiadanego majątku Spółki w drodze inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów w kontekście sprawozdawczości na każdy dzień bilansowy,
e) system autoryzacji (zatwierdzanie oraz autoryzacja transakcji w ramach określonych limitów lub powyżej przez uprawnione osoby),
f) system uzgodnień (weryfikacja szczegółów transakcji, uzgodnienia sald),
g) harmonogramy pracy (działanie zgodnie z harmonogramem uwzględnia możliwe przesunięcia czasowe),
h) wielopoziomowość zarządzania księgowością (niweluje ryzyko osobowe przy sporządzaniu raportów finansowych).

Księgi rachunkowe prowadzone są w zintegrowanych systemach informatycznych Oracle e-Business Suite oraz Asseco. Systemy te zapewniają przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz bieżącą kontrolę pomiędzy księgami. System Oracle e-Business Suite oraz Asseco posiadają zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu. Opisy systemów informatycznych spełniają wymogi art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Sprawozdawczość finansowa prowadzona jest w systemie Hyperion. Podstawą zarządzania systemami informatycznymi jest bezpieczeństwo danych realizowane poprzez stosowaną wielopoziomowość uprawnień użytkowników systemów, kontrolę dostępu oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa.

Dostępy do zasobów informacyjnych systemów informatycznych ograniczone są odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników. Kontrola dostępu do oprogramowania prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych. System jest niezależnie monitorowany oraz wspierany przez stosowne rozwiązania awaryjne. W spółkach istnieją procedury tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Tak ustalony system kontroli wewnętrznej pozwala na identyfikację znaczących ryzyk, takich jak nadużycia, nieprawidłowości, straty oraz ich ograniczenie. W grupie na bieżąco monitoruje się ustalone parametry, śledzi zmiany wartości mierników, jak np. rotacja zapasów czy należności oraz ciągle analizuje się procesy zachodzące w spółkach, wdrażając działania pozwalające na zarządzanie nimi.

Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych są efekty w postaci wysokiej jakości sprawozdań, co potwierdzają opinie biegłych rewidentów.

Kolejnym z elementów kontroli wewnętrznej jest badanie sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta. Biegły rewident przeprowadza badanie sprawozdania rocznego – zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego - oraz dokonuje przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania półrocznego. Biegły rewident wybierany jest przez Radę Nadzorczą Spółki, która dokonuje wyboru spośród otrzymanych ofert od renomowanych firm audytorskich.

akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pelion S.A. na dzień 31.12.2014 r. (według informacji posiadanych przez Spółkę) przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.Nazwa podmiotu posiadającego powyżej 5% głosów na WZALiczba posiadanych akcjiUdział w kapitale akcyjnym (%)Liczba głosówUdział głosów na WZA (%)
1Jacek Szwajcowski1 187 80010,62%5 854 60032,03%
2Zbigniew Molenda741 3196,63%3 074 51916,82%
3Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny (Aviva BZ WBK)1 397 77712,50%1 397 7777,65%
4ING Otwarty Fundusz Emerytalny (ING OFE)1 107 4809,90%1 107 4806,06%
5Legg Mason*1 027 3469,18%1 027 3465,62%
6FMR LLC wraz z jednostkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi975 0008,72%975 0005,33%
7KIPF Sp. z o.o.**950 0008,49%950 0005,20%

*Legg Mason – łącznie 5 funduszy zarządzanych przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
**spółka, której jedynymi udziałowcami są Jacek Szwajcowski i Zbigniew Molenda
posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień

Dotychczasowi akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu na Walnym Zgromadzeniu niż wynikających z posiadania akcji Pelion S.A.
Pelion S.A. wyemitowała 1.773.300 akcji uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. akcje Serii A, B, C, F w łącznej liczbie 1 773 300 akcji były akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadało 5 głosów.
Posiadaczami akcji uprzywilejowanych są: Jacek Szwajcowski (1 166 700), Zbigniew Molenda (583 300) oraz Ignacy Przystalski (23 300).

ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu z akcji

W Spółce nie występują jakiekolwiek ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu.

ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki

Z wyjątkiem ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności akcji Spółki, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie istnieją żadne inne ograniczenia, w tym w szczególności ograniczenia umowne, dotyczące przenoszenia własności akcji Spółki.

zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

W §14 Statutu Spółki uregulowana została kompetencja Rady Nadzorczej do powoływania, odwoływania i ustalenia liczby członków Zarządu oraz ustalenia Regulaminu Zarządu, trzyletnia kadencja Zarządu oraz zasada reprezentacji łącznej.
Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu z grona kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Nadzorczej.

Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza określa ilość członków Zarządu, w tym wiceprezesów i powołuje pozostałych członków Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą proponować określenie liczby członków Zarządu oraz zgłaszać kandydatów na członków Zarządu. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Szczegółowe zasady działania Zarządu uregulowane zostały w Regulaminie Zarządu (aktualny regulamin dostępny jest na www.pelion.eu).
Decyzja o emisji lub wykupie akcji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

zasady zmiany Statutu Spółki

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki i Statut Spółki.

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zmianach w Statucie Spółki, w tym:

1. Zmianę § 6 w ten sposób, że otrzymał on brzmienie „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 22.371.150 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 23.840.550 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11.185.575 (jedenaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) i nie więcej niż 11.920.275 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja”;

2. Zmianę § 7 ust. 1 w ten sposób, że otrzymał on brzmienie „Na kapitał zakładowy Spółki składają się akcje imienne w łącznej liczbie 1.773.300 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) oraz akcje na okaziciela w łącznej liczbie 9.412.275 (dziewięć milionów czterysta dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć)”;

3. Zmianę § 12 w ten sposób, że dodaje się ust. 4 i ust. 5, w następującym brzmieniu:
a) Spółka zapewnia udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formie:
- transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, umożliwiającej w szczególności zabieranie głosu w dyskusji, kierowanie pytań, składanie wniosków formalnych, w tym sprzeciwów do protokołu oraz zgłaszanie projektów uchwał.
b) Sposób i wymogi techniczne realizacji obowiązku Spółki, określonego w ust. 4, określa szczegółowo uchwała Zarządu Spółki. W uchwale powyższej Zarząd ustali wyłącznie takie wymogi i ograniczenia wiążące Akcjonariuszy realizujących uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu w formie określonej w ust. 4, które będą niezbędne do ich identyfikacji oraz do zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Walne Zgromadzenie Pelion S.A. działa na podstawie:

 • Kodeksu spółek handlowych,
 • Statutu Spółki (aktualny Statut Spółki dostępny jest na www.pelion.eu),
 • Regulaminu Walnego Zgromadzenia (aktualny regulamin dostępny jest na www.pelion.eu).

Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany na stronie internetowej Spółki (www.pelion.eu).

W §12 Statutu Spółki zostały określone uprawnienia Walnego Zgromadzenia, które są powtórzeniem regulacji Kodeksu spółek handlowych lub jej modyfikacją, w zakresie dozwolonym przez Kodeks spółek handlowych i zgodnym z zasadami ładu korporacyjnego.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
 • podział zysku uzyskanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym lub pokrycie straty,
 • podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego,
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, jeżeli jednorazowa wartość danej transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu; w pozostałych przypadkach wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Rady Nadzorczej, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu oraz do kompetencji Zarządu Spółki jeżeli jednorazowa wartość transakcji jest mniejsza,
 • emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 • nabycie akcji własnych, które mają zostać zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
 • ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej,
 • ustanowienie pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały,
 • umorzenie akcji,
 • zmiana Statutu Spółki,
 • zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • podwyższenie kapitału zakładowego Spółki lub jego obniżenie,
 • przymusowy wykup akcji akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego przez nie więcej niż 5 akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 90% kapitału zakładowego,
 • połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki,
 • postanowienie o cofnięciu likwidacji i o dalszym istnieniu Spółki,
 • inne sprawy przewidziane przepisami prawa.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia został uregulowany postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, które pozostają w zgodzie z regulacją Kodeksu spółek handlowych i z zasadami ładu korporacyjnego. Regulamin odnosi się do kwestii proceduralnych, których szczegółowe uregulowanie zapewnia sprawność obrad oraz stwarza akcjonariuszom gwarancje należytego poszanowania ich praw.

Do zasadniczych kwestii ujętych w Regulaminie należą:

 • przyjęcie zasady, że projekty uchwał Walnego Zgromadzenia są udostępniane akcjonariuszom przed Zgromadzeniem,
 • uregulowanie obecności na Walnym Zgromadzeniu innych osób niż akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
 • przyjęcie zasady, że Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na żądanie akcjonariusza,
 • przyjęcie zasad głosowania zmian zgłaszanych do projektów uchwał,
 • przyjęcie takich zasad głosowania nad wyborem Rady Nadzorczej, aby ilość niezależnych członków Rady Nadzorczej nie była ograniczona do minimum wymaganego postanowieniami Statutu i zasad ładu korporacyjnego,
 • uregulowanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.

Sposób wykonywania praw akcjonariuszy wynikających z przepisów prawa:

1) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz/akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej - na adres siedziby Spółki - lub w postaci elektronicznej - na adres: walne_zgromadzenie@pelion.eu.
W załączeniu do zgłoszonego żądania akcjonariusze winni przedstawić – w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki uprawnionych do złożenia takiego żądania - wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwa depozytowe oraz kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości wskazanych wyżej osób, a ponadto – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna).
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi na stronie internetowej Spółki.

2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz/akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone w formie pisemnej - na adres siedziby Spółki - lub w postaci elektronicznej - na adres: walne_zgromadzenie@pelion.eu.
Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał, winni przedstawić - w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dokonania takiego zgłoszenia - wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwa depozytowe. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości wskazanych wyżej osób, a ponadto – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna). Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

3) Prawo akcjonariusza do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik jednolicie wykonuje prawa głosu z akcji danego akcjonariusza zapisanych na jednym lub wielu rachunkach papierów wartościowych, jeśli z pełnomocnictwa wyraźnie nie wynika co innego. W przypadku, gdy akcjonariusz ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika, przyjmuje się, że pełnomocnicy ci wykonują prawa głosu działając łącznie, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: walne_zgromadzenie@pelion.eu, po wcześniejszym dostarczeniu Spółce pisemnej informacji o adresie poczty elektronicznej, z którego udzielone zostało pełnomocnictwo. Brak takiej pisemnej informacji oraz elektronicznego zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, będzie przyczyną niedopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w formie elektronicznej, do pisemnego zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa oraz zawiadomienia o jego udzieleniu, przesłanego w formie elektronicznej, należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (urzędowego dokumentu tożsamości wskazanych wyżej osób, a ponadto – odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie określonych osób do reprezentacji akcjonariusza innego niż osoba fizyczna).

skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych Spółki oraz ich komitetów

Zarząd

Zarząd Pelion S.A. działa na podstawie:

 • Kodeksu spółek handlowych,
 • Statutu Spółki (aktualny Statut dostępny jest na www.pelion.eu),
 • Regulaminu Zarządu Pelion S.A.

W Spółce funkcjonował Regulamin Zarządu PELION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013 r. (tekst jednolity dostępny jest na stronie internetowej www.pelion.eu).

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji innych organów Spółki. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Szczegółowe zasady działania Zarządu uregulowane zostały w Regulaminie Zarządu.

Do podstawowych kwestii ujętych w Regulaminie Zarządu należą:

 • podział zadań, obowiązków oraz zakres odpowiedzialności członków Zarządu, związanych z prowadzeniem spraw Spółki,
 • zasady składania oświadczeń w imieniu Spółki, w tym podpisywania dokumentów w imieniu Spółki,
 • zakres spraw podlegający decyzji w formie uchwał Zarządu,
 • zasady zwoływania i przeprowadzania posiedzeń Zarządu oraz podejmowania uchwał,
 • postępowanie w przypadku zaistnienia konfliktu interesów.

Skład Zarządu Pelion S.A. w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

L.p.Imię i NazwiskoSprawowana funkcjaOkres sprawowania funkcji
1Jacek SzwajcowskiPrezes Zarządu01.01.2014 – 31.12.2014 r.
2Zbigniew MolendaWiceprezes Zarządu ds. dystrybucji01.01.2014 – 31.12.2014r.
3Ignacy PrzystalskiWiceprezes Zarządu ds. handlowych01.01.2014 – 31.12.2014 r.
4Jacek DauenhauerWiceprezes Zarządu ds. strategii finansowej 01.01.2014 – 31.12.2014 r.
5Mariola Belina-PrażmowskaWiceprezes Zarządu ds. rozwoju i relacji inwestorskich01.01.2014 – 31.12.2014 r.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Pelion S.A. działa na podstawie:

 • Kodeksu spółek handlowych,
 • Statutu Spółki (Statut Spółki dostępny jest na www.pelion.eu),
 • Regulaminu Rady Nadzorczej Pelion Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 9 lipca 2004 roku (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 5 grudnia 2007 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 12 grudnia 2011 roku dostępny jest na stronie internetowej www.pelion.eu).

W §13 Statutu Spółki uregulowany został sposób powoływania Rady Nadzorczej na roczną, wspólną kadencję jej członków oraz kompetencje Rady Nadzorczej. Statut przewiduje, że co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie spośród osób, które:

 • nie są powiązane ze Spółką, z akcjonariuszem lub akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, z podmiotem zależnym od Spółki lub z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki, a także z pracownikiem Spółki – w sposób mogący istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby do podejmowania bezstronnych decyzji,
 • nie są pracownikami Spółki, podmiotu zależnego od Spółki lub podmiotu zależnego od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki.

Osoba kandydująca do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, spełniająca wymienione warunki, składa Spółce stosowne oświadczenie na piśmie. Osoba taka z chwilą wyboru do Rady Nadzorczej jest uważana za niezależnego członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z regulacją Statutu bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie będą podjęte uchwały Rady Nadzorczej w sprawach:

 • świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
 • wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

W pozostałym zakresie postanowienia Statutu są powtórzeniem lub uszczegółowieniem regulacji zawartej w Kodeksie spółek handlowych.

Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej uregulowane zostały w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Do podstawowych kwestii ujętych w Regulaminie należą:

 • wybory i odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie planów finansowych Spółki,
 • powoływanie komitetów do spraw audytu, nominacji oraz wynagrodzeń, w skład których wchodzi co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, a większość składu stanowią członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności,
 • określenie spraw, w których uchwała Rady Nadzorczej powinna być poprzedzona przedstawieniem stanowiska właściwego komitetu,
 • zasady zwoływania i odbywania posiedzeń,
 • sposób postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu interesów,
 • zasady weryfikacji oświadczeń w sprawie statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Pelion S.A. w okresie 01.01.2014 r.– 31.12.2014 r.

L.p.Imię i NazwiskoSprawowana funkcjaOkres sprawowania funkcji
1Jerzy LeszczyńskiPrzewodniczący Rady Nadzorczej01.01.2014 – 31.12.2014 r.
2Hubert JaniszewskiWiceprzewodniczący Rady Nadzorczej01.01.2014 – 31.12.2014 r.
3Jan KalinkaCzłonek Rady Nadzorczej01.01.2014 – 31.12.2014 r.
4Jacek TucharzCzłonek Rady Nadzorczej01.01.2014 – 31.12.2014 r.
5Anna BiendaraCzłonek Rady Nadzorczej01.01.2014 – 31.12.2014 r.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Pana Jerzego Leszczyńskiego oraz Pani Anny Biendary, spełniają kryteria niezależności.

Komitet Audytu

Zgodnie z art. 86 pkt. 3 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badań sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. zwaną dalej „Ustawą”, zadania Komitetu Audytu wymienione w Ustawie zostały powierzone Radzie Nadzorczej Pelion S.A.

W 2014 r. funkcję Komitetu Audytu pełniła cała Rada Nadzorcza, która powołała z grona swoich członków trzyosobowy Zespół Audytu. Zespół Audytu koordynuje prace Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania zadań audytu. Wszyscy członkowie Zespołu Audytu, za wyjątkiem Pani Anny Biendary, spełniają kryteria niezależności, a dwoje z jego członków posiada kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Do kompetencji Zespołu Audytu w zakresie wykonywania przez Radę Nadzorczą zadań audytu należy:

 • sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki oraz czynności rewizji finansowej,
 • sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 • sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie oceny kwalifikacji i doświadczenia audytorów zewnętrznych, monitorowania ich niezależności oraz przebiegu procesu audytu.

Skład Zespołu Audytu w 2014 r. był następujący:

L.p.Imię i NazwiskoSprawowana funkcjaOkres sprawowania funkcji
1Jacek TucharzPrzewodniczący Zespołu01.01.2014 – 31.12.2014 r.
2Jan KalinkaCzłonek Zespołu01.01.2014 – 31.12.2014 r.
3Anna BiendaraCzłonek Zespołu01.01.2014 – 31.12.2014 r.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

W skład Komitetu wchodzi dwóch członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z zasadą wyrażoną w Regulaminie Rady Nadzorczej są nimi członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności.

Do stałych zadań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy proponowanie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie zmian w składzie Zarządu oraz wynagrodzeń członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi inne zadania.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2014 r.

L.p.Imię i NazwiskoSprawowana funkcjaOkres sprawowania funkcji
1Hubert JaniszewskiPrzewodniczący01.01.2014 – 31.12.2014 r.
2Jacek TucharzCzłonek01.01.2014 – 31.12.2014 r.
Powrót