PL EN
2014 zintegrowany raport roczny
STRATEGIA

Strategią Grupy Pelion jest zbudowanie silnej pozycji na europejskim rynku ochrony zdrowia ściśle związanym z farmaceutykami oraz trwałej wartości na rynku kapitałowym.

CZTERY LINIE BIZNESOWE

Pelion Healthcare Group konsekwentnie dąży do doskonalenia platformy, łączącej wszystkich uczestników rynku ochrony zdrowia. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi czterech głównych linii biznesowych: sprzedaży hurtowej, zaopatrzenia szpitali, sprzedaży detalicznej oraz usług dla producentów. Ich silna pozycja w łańcuchu usług dystrybucyjnych stanowi wartość Pelion. Struktura organizacyjna w wyraźny sposób podkreśla, że Pelion Healthcare Group jest obecna we wszystkich kanałach dystrybucji farmaceutycznej. Pozwala także na uzyskanie przejrzystości działań, jak również jasne określenie obszarów kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych linii biznesowych.

WYZWANIA

W ciągu ostatnich trzech lat znacząco pogorszyły się warunki prowadzenia działalności na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Jedno z najbardziej znaczących, wręcz absurdalnych utrudnień, stanowi wprowadzony w 2012 roku zakaz reklamy aptek, za który uważa się nawet informowanie na drzwiach wejściowych o możliwości płacenia kartą płatniczą. Tym samym zakazana została jakakolwiek forma komunikacji apteki z pacjentem. Dla działalności hurtowej wyzwanie stanowi sztywne ustalanie wysokości narzutu na leki refundowane, który w latach 2012 – 2014 systematycznie obniżano o 1 p.p. i począwszy od 2014 roku wynosi 5%. Z kolei na rynku detalicznym narzut naliczany jest od ceny hurtowej leku, stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej - tym samym leki zakwalifikowane do tej samej grupy mają taką samą marżę wartościową, bez względu na ich cenę. Dodatkowe utrudnienia dla wszystkich uczestników łańcucha dystrybucji farmaceutycznej wynikają z częstych, co dwumiesięcznych zmian na listach leków refundowanych oraz zjawiska odwróconego łańcucha dystrybucji. Nowa sytuacja na rynku wymaga odpowiedniej reakcji oraz dostosowania strategii. Odpowiedzią Pelion jest aktywne uczestniczenie w kreowaniu trendów i wyznaczaniu kierunków zmian. Innowacyjność już od wielu lat jest fundamentem prowadzonej przez firmę działalności, a podejmowane działania zmierzają do zwiększenia efektywności, stałego podnoszenia jakości, reorganizacji logistyki oraz tworzenia nowych standardów. Efektem takiego podejścia do biznesu było m.in. uruchomienie w 2014 roku nowego szczelnego kanału dystrybucji oraz rozszerzenie działalności detalicznej o segment „uroda” poprzez nabycie sieci drogerii Natura i tym samym wejście na nowy, nieregulowany rynek.

PERSPEKTYWY ROZWOJU BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ W POLSCE

Niezależnie od trudnego otoczenia prawnego, silnie zarysowały się przesłanki dla rozwoju rynku farmaceutycznego w Polsce. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa oraz wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne i przewlekłe przyczyniają się do zwiększenia udziału wydatków na zdrowie w całości wydatków gospodarstw domowych. Zauważalny jest również trend do wyrównania różnic w poziomie życia i wydatków między Polską a krajami Europy Zachodniej, gdzie wydatki na zdrowie są kilkukrotnie wyższe niż w Polsce. Ponadto, korzystnej zmianie ulega świadomość Polaków, którzy coraz większą wagę przywiązują do kwestii zdrowotnych i odpowiedniej profilaktyki. Stąd też firmy badające sektor farmaceutyczny (w tym m.in. IMS, PMR, PharmaExpert) podtrzymują prognozy średniorocznego kilkuprocentowego wzrostu rynku w ciągu najbliższych lat.

CELE PELION NA NAJBLIŻSZE LATA

W najbliższych latach Pelion zamierza budować trwałą wartość na rynku kapitałowym poprzez realizację planów operacyjnych swoich poszczególnych linii biznesowych. Zostały one oparte na czterech filarach, które stanowią:

JAKOŚĆ – rozumiana jako ciągła dbałoś o najwyższe standardy świadczonych usług, zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań;

KLIENCI - koncentracja na wszystkich klientach w łańcuchu dystrybucji farmaceutycznej, a w szczególności na pacjentach, którym oferowany jest najszerszy asortyment i najlepsze ceny;

PRACOWNICY - polityka personalna zorientowana na kształtowanie umiejętności i tworzenie wartości dodanej dla klientów oraz na motywowanie do realizacji strategii;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – wobec wszystkich grup interesariuszy, w tym w szczególności wobec pacjentów, a przy tym dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz rozwijanie współpracy na rzecz efektywnego systemu ochrony zdrowia.

Powrót