PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

KAPITAŁ LUDZKI

Celem polityki zatrudnienia, przyjętej na lata 2013-2015, jest pozyskanie i utrzymanie zespołu pracowników, którzy realizując misję i cele firmy budują jej rynkową wartość i trwałą przewagę konkurencyjną, jednocześnie osiągając satysfakcję zawodową i aktywnie wypełniając życiowe plany i ambicje.

W 2014 roku nastąpiły znaczne zmiany w strukturze ilościowej zatrudnienia (w wyniku przejęcia firmy Polbita), dalsza implementacja „Polityki Personalnej Pelion Healthcare Group na lata 2013-15” oraz „Kodeksu Etyki”.

Zatrudnienie:

Stan zatrudnienia w Pelion Healthcare Group na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 8 453 etaty i zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o ponad 23%. Od wielu lat w strukturze zatrudnienia ze względu na płeć dominujący udział mają kobiety - na koniec 2014 roku stanowiły 82% etatów, a mężczyźni 18%. Wzrosła ilość kobiet w składach rad nadzorczych spółek z 25% etatów w 2013 roku do 35% w 2014 roku.

Stabilna pozostaje także struktura wiekowa pracowników – na koniec 2014 roku ok. 83% etatów stanowiło zatrudnienie osób w wieku do 50 lat, a 17% - osób powyżej 50. roku życia. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba pracowników z pokolenia „Y” – młode i ambitne osoby mające poniżej 30 lat stanowią ponad 27% etatów w strukturach firmy.

 STAN NA 31.12.2014 (ETATY)
Pelion SA53
Spółki region Polska7 145
Spółki region Zagranica1 255
RAZEM8 453

Liczba pracowników wg rodzaju umowy

Rodzaj umowyLICZBA PRACOWNIKÓW W ETATACH (31.12.2014)% PRACOWNIKÓW W ETATACH (31.12.2014)
Umowy o pracę na czas nieokreślony5 00159%
Umowy o pracę na czas określony2 98435%
Umowy o pracę na okres próbny3274%
Umowy na zastępstwo1412%
RAZEM8 453100%

Stan i struktura zatrudnienia

  WIEKPŁEĆGRUPY STANOWISK
REGIONLICZBA PRACOWNIKÓW W ETATACH (31.12.2014)<30 30-50 50> K M TOP MANAGEMENTŚREDNIA KADRA KIEROWNICZAPOZOSTAŁE STANOWISKA
Pelion S.A.5373016361715137
Spółki region Polska7 1452 0544 0601 0315 8011 344514966 598
Spółki region Zagranica1 2552456193911 1051504161 235
RAZEM8 4532 3064 7091 4386 9421 511705137 870

Skład rad nadzorczych

   WIEKPŁEĆ
REGIONOSOBY (STAN NA 31.12.2014)<3030-5050>KM
Pelion S.A.501414
Spółki region Polska72036362547
Spółki region Zagranica202020
RAZEM79039402851

Wskaźnik fluktuacji 25%
(wyliczony jako liczba zwolnionych/średnie zatrudnienie w roku): 0,25
Łączna liczba odejść

  WIEKPŁEĆGRUPY STANOWISK
REGIONLICZBA PRACOWNIKÓW W ETATACH (2014)<3030-5050>KMTOP MANAGEMENTŚREDNIA KADRA KIEROWNICZAPOZOSTAŁE STANOWISKA
Pelion S.A.633051312
Spółki region Polska1 7938228101611 4503436541 733
Spółki region Zagranica3561271271023025410355
RAZEM2 1559529402631 75739810552 090

Liczba pracowników nowozatrudnionych

  WIEKPŁEĆGRUPY STANOWISK
REGIONLICZBA PRACOWNIKÓW W ETATACH (2014)<3030-5050>KMTOP MANAGEMENTŚREDNIA KADRA KIEROWNICZAPOZOSTAŁE STANOWISKA
Pelion S.A.1055091118
Spółki region Polska1 7541 009659861 3833719491 696
Spółki region Zagranica399163150863405900399
RAZEM2 1631 1778141721 73243110502 103

Wskaźnik absencji
(wyliczony jako liczba dni choroby/liczba dni roboczych)

REGIONDNI ROBOCZEDNI CHOROBYWSKAŹNIK
Pelion S.A.16 3622101%
Spółki region Polska1 854 717121 3237%
Spółki region Zagranica403 5798 4722%
RAZEM2 274 658130 0056%

Wskaźnik urazów
(wszystkie urazy były urazami lekkimi)

REGIONŚREDNIE ZATRUDNIENIE W 2014 (ETATY)LICZBA OBRAŻEŃ CIAŁAWSKAŹNIK (LICZBA URAZÓW NA 1 PRACOWNIKA)
Pelion S.A.6400,0%
Spółki region Polska7 152500,7%
Spółki region Zagranica1 25760,5%
RAZEM8 473560,7%

Nie odnotowano przypadków chorób zawodowych.
Wynagrodzenia

Zgodnie z przyjętą i obowiązującą polityką personalną, Pelion Healthcare Group zapewnia swoim pracownikom wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników, zajmowanego stanowiska, kompetencji i sytuacji ekonomiczno-finansowej zatrudniającej spółki. Regularnie monitoruje poziom wynagrodzeń i porównuje je z wynagrodzeniami rynkowymi oferowanymi na podobnych stanowiskach w celu zapewnienia właściwego poziomu płac. W całościowym pakiecie oferuje w zależności od stanowiska: płacę zasadniczą, wynagrodzenie zmienne (premiowe,) uzależnione od realizacji zadań oraz świadczenia pozapłacowe, w tym m.in.: opiekę medyczną, ubezpieczenie lekowe, udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, a także programy rozwoju zawodowego i osobistego, tj. szkolenia i studia podyplomowe.

W firmie nie zgłoszono żadnych przypadków dyskryminacji.

Stosunek wynagrodzenia mężczyzn do kobiet
(wynagrodzenie zasadnicze)

 Top managementŚrednia kadra kierowniczaPozostałe stanowiska
RegionŚrednia płaca - top managementKMStosunek średniej płacy K/M (%)Średnia płaca - średnia kadra kierowniczaKMStosunek średniej płacy K/M (%)Średnia płaca - pozostałeKMStosunek średniej płacy K/M (%)
Spółki region Polska (PLN)22 49325 75019 138135%6 6276 1347 54681%2 4312 4312 82986%
Spółki region Zagranica (LTL)12 2979 40019 53948%4 1032 9126 18847%1 5121 4711 85879%
Szkolenia

W trakcie 2014 roku pracownicy spółek Pelion Healthcare Group odbyli ponad 38 tys. godzin szkoleniowych. Były to szkolenia prowadzone zarówno przez firmy zewnętrzne, jak i trenerów wewnętrznych. Średnio na jednego pracownika przypadało 5 godzin szkoleniowych.

Szczególną wagę firma przywiązuje do szkoleń związanych z obsługą klienta, w których udział biorą doradcy klienta, pracownicy działów sprzedaży, telemarketingu i call center. Kontynuowano rozpoczęty cykl spotkań w ramach tzw. Akademii Menedżera - autorskiego programu dla kadry kierowniczej PGF, Urtica i LGO. Podczas tych szkoleń poruszano m.in. zagadnienia z zakresu prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami, ze szczególnym uwzględnieniem standardów przy zwalnianiu pracownika, motywowania pozafinansowego, mediacji szefowskich oraz rekrutacji pracowników. W ramach Programu Zdrowy Wybór w 13 spółkach PGF przeprowadzono 50 szkoleń dla farmaceutów z zakresu zarządzania personelem w aptece oraz profesjonalnej obsługi klienta aptecznego. Dla kierowników aptek przeprowadzono szkolenia ze standardów obsługi pacjenta. W 2014 roku kontynuowano rozpoczęty w 2013 r. projekt „Apteki Wzorcowej”, którego celem było przekazanie kierownikowi apteki większej odpowiedzialności biznesowej za podległą mu jednostkę, a równocześnie umożliwienie większej swobody w decydowaniu o sposobie zarządzania – zatrudnianiu i motywowaniu personelu, zarządzaniu kosztami, itp. Do aptek wzorcowych wybrano 149 podmiotów, podczas gdy w poprzednim roku było ich tylko 11, co oznacza dużą aktywność aptek w dążeniu do tego, by stać się aptekami wzorcowymi. Kontynuowano również projekt „Apteki Szkoleniowe”, mający na celu rozszerzenie wiedzy kierowników aptek w zakresie obowiązujących w DOZ S.A. procedur i standardów. Do celów projektu wyłoniono 27 aptek, gdzie nowi kierownicy przechodzili intensywne szkolenia pod okiem doświadczonych pracowników. Szkolenie trwało przez trzy miesiące. Projekt ma też za zadanie wyszukanie wśród nowozatrudnionych magistrów farmacji osób, które sprawdziłyby się na stanowisku kierownika apteki.

Ponad 700 farmaceutów wzięło udział w szkoleniach i konferencjach naukowych zdobywając punkty szkoleniowe. Farmaceuci mieli możliwość wzięcia udziału w 42 konferencjach naukowych na terenie całego kraju. Dwa razy w łódzkim Muzeum Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego odbyły się warsztaty z receptury prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Rekrutacja i Employer Branding

W 2014 r. do działu rekrutacji wpłynęło ponad 17 tys. aplikacji. Zgodnie z przyjętymi w „Polityce Personalnej na lata 2013-2015” zapisami, firma przykładała szczególną wagę do procesów rekrutacji wewnętrznej i zatrudniała w pierwszej kolejności pracowników z obszarów, w których zlokalizowane są siedziby poszczególnych spółek.

% wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego(1)

REGIONILOŚĆ ETATÓW TOP MANAGEMENT Z RYNKU LOKALNEGO (STAN NA 31.12.2014)% ETATÓW Z RYNKU LOKALNEGO DO TOP MANAGEMENT
Pelion S.A.1067%
Spółki region Polska3569%
Spółki region Zagranica375%
RAZEM4869%

(1)Przez rynek lokalny rozumiemy województwo, region bądź jednostkę terytorialną, w której znajduje się siedziba spółki.

W trosce o trwałe podnoszenie standardów związanych z procesem rekrutacji, mających bezpośredni wpływ na pozytywne doświadczenia kandydatów (candidate experience) w 2013 r. Pelion Healthcare Group przystąpiła do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji – grupy firm prowadzących i wspierających dobre praktyki w tej dziedzinie. W 2014 roku również pozostawała w tej koalicji.

Pelion realizuje ideę współpracy biznesu z uczelniami wyższymi – Business 2 Universities. Dużą wagę przywiązuje do współpracy z uczelniami, starając się, aby studenci i absolwenci uczelni wyższych mieli szansę lepiej poznać firmę, znaleźć odpowiedzi na interesujące ich pytania oraz przekonać się, czego oczekują pracodawcy. Głównym celem organizowania przez Pelion praktyk i staży jest przedstawianie oferty, poznawanie oczekiwań i sposobów działania pokolenia "Y" i uwzględnianie ich w obowiązującej w firmie polityce personalnej. Przy okazji firma ma możliwość rozwijania kompetencji studentów oraz nawiązania współpracy z najbardziej obiecującymi studentami i absolwentami uczelni wyższych.

W ramach współpracy ze środowiskiem akademickim Pelion angażuje się w różnego rodzaju działania, oferując m.in. możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w postaci indywidualnie dopasowanych programów praktyk oraz staży absolwenckich. Na indywidualnie zaprojektowane programy praktyk w ciągu roku akademickiego zapraszani są studenci i absolwenci uczelni wyższych, (którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ukończyli 30. roku życia). Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są przez cały rok. Program praktyk zawodowych ustalany jest indywidualnie z każdym studentem w zależności od wymagań uczelni oraz potrzeb biznesowych firmy. Rocznie do różnych działów przyjmowanych jest ok. 10 praktykantów. W roku 2014 w strukturach Pelion praktykanci mieli okazję rozwijać swoje umiejętności m.in. w działach: Realizacji Rozliczeń Pieniężnych, Finansowym, Brand Marketingu, Audytu czy PR.

Oprócz praktyk zawodowych i staży absolwenckich, Pelion Healthcare Group bierze udział w dwóch prestiżowych programach stażowych – „Programie Kariera”, organizowanym we współpracy z Polską Radą Biznesu oraz programie „Młodzi w Łodzi”, organizowanym przez Urząd Miasta Łodzi.

„Program Kariera” kształci studentów i absolwentów uczelni wyższych do roli przyszłych liderów biznesu. Jego innowacyjna formuła daje szansę zdobycia doświadczenia u progu kariery zawodowej. Dodatkową motywacją jest otrzymywane przez cały okres stażu wynagrodzenie za pracę.

Doceniając potencjał tkwiący w młodych ludziach, pełnych innowacyjnych pomysłów i zapału do pracy, w 2014 roku już po raz dziesiąty firma wzięła udział w konkursie, przyjmując na staże projektowe 9 osób. Laureaci mieli okazję poznać funkcjonowanie różnych spółek, a także wesprzeć projekty realizowane w poszczególnych działach, m.in.: sporządzanie wniosków w bankowości elektronicznej, realizację procesu komunikacji korporacyjnej, czy realizację projektów rekrutacyjnych i szkoleniowych.

Lokalny program „Młodzi w Łodzi” powstał, aby zachęcić młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią oraz budować pozytywny wizerunek miasta sprzyjającego rozwojowi zawodowemu. Pelion, jako firma od początku swojego istnienia związana z Łodzią, od lat wspiera łódzkich studentów i lokalne inicjatywy mające na celu pozyskanie do pracy studentów z rynku lokalnego.

W 2014 roku praktyki były realizowane m.in. w spółce BSS SA, gdzie laureaci konkursu mieli okazję zapoznać się z zasadami i procedurami obowiązującymi w dziale rachunkowości. Dodatkową wartością jest duże zaangażowanie pracowników we współpracę ze środowiskiem akademickim. Dyrektorzy i kierownicy poszczególnych działów podczas praktyk i staży stają się ich opiekunami, pomagając młodym ludziom zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe i rozwijać umiejętności, które studenci zdobyli dzięki studiom. Dzięki angażowaniu się Pelion we wspólne projekty z uczelniami, studenci i absolwenci mają możliwość zdobycia doświadczeń zawodowych, pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności, zwłaszcza w aspekcie praktycznym oraz poznania specyfiki funkcjonowania dużej firmy. Młodzi ludzie mają możliwość wejścia w środowisko biznesowe oraz zweryfikowania swoich poglądów na temat pracy. Mają również szansę współpracować z profesjonalistami oraz nawiązać kontakty na przyszłość. Nawiązanie kontaktu między mentorem a studentem daje program „Absolwent VIP”, zainicjowany po raz pierwszy w 2014 roku przez Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami Uniwersytetu Łódzkiego. Celem tego projektu jest twórcze włączenie najwybitniejszych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego w proces rozwoju najzdolniejszych studentów. Pierwsza edycja programu obejmowała 24 pary mentor-student. Jednym z mentorów była Dyrektor ds. Zarządzania Personelem Pelion S.A. Jadwiga Hałaczkiewicz.

Polityka personalna Pelion Healthcare Group na lata 2013 – 2015

Przyjęta w 2013 roku polityka personalna określa standardy, którymi firma kieruje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dokument podkreśla m.in., że spółki Pelion Healthcare Group budują swoją kulturę organizacyjną z poszanowaniem prawa i przyjętych norm etycznych, promując wzajemny szacunek i dzielenie się wiedzą. We wszystkich działaniach przestrzegają zasad równego traktowania, nie dopuszczają do jakichkolwiek form dyskryminacji, wspierają otwartość, różnorodność i tolerancję. Efektywną współpracę i pozytywne relacje z pracownikami budują w oparciu o sprawną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. W procesie rekrutacji i zatrudnienia dążą do pozyskania i utrzymania osób lojalnych wobec firmy, pracujących z pasją i zaangażowaniem, oferując im w zamian stabilne warunki zatrudnienia, szerokie możliwości rozwoju oraz przyjazne i bezpieczne środowisko pracy. Wdrażają systemy wynagradzania, motywowania i rozwoju pracowników oparte na jasnych i przejrzystych zasadach, gwarantują konkurencyjną strukturę płac i różnorodne wsparcie socjalne. Aktywnie zachęcają do wolontariatu pracowniczego i działalności filantropijnej, wspierając pracowników w niesieniu pomocy innym poprzez skuteczne i nowoczesne formy charytatywności. Poprzez rozmaite formy działań z zakresu Employer Branding budują wizerunek Pelion Healthcare Group jako atrakcyjnego i godnego zaufania pracodawcy.
Szczególną rolę w realizacji polityki socjalnej pełnią pracownicy działów HR, będący partnerami dla menedżerów, a jednocześnie opiekunami i trenerami dla pracowników.


Pod koniec 2014 roku w serwisie społecznościowo-biznesowym ww.GoldenLine.pl został stworzony oficjalny profil Pelion Healthcare Group, którego celem jest budowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy.

Projekt Wstęp do Kariery opisujący współpracę z uczelniami został uznany za Dobrą Praktykę 2014 r. i zamieszczony w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014 r. Dobre praktyki” wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kodeks Etyki Pelion Healthcare Group

Opracowany i wdrożony w 2013 roku „Kodeks Etyki” ma za zadanie wspierać pracowników Pelion Healthcare Group w przyjmowaniu właściwych postaw w sytuacjach, z jakimi stykają się w codziennej pracy. Wyznacza standardy zachowań etycznych, odzwierciedlając wartości, w oparciu o które firma realizuje swoją misję: mądre przywództwo, odpowiedzialne działanie oraz zaufanie interesariuszy. Zgodnie z jego zapisami, Pelion Healthcare Group:

 • stawia pacjenta w centrum uwagi, dbając o jego zdrowie w zakresie, w jakim pozostaje ono pod bezpośrednim wpływem firmy;
 • pracuje na zaufanie, chcąc być pożądanym partnerem biznesowym i współpracować z podmiotami, które podzielają jej wartości etyczne;
 • chroni wolną konkurencję, stosując i promując wysokie standardy uczciwej rywalizacji na rynku;
 • przeciwdziała korupcji, nie akceptując żadnych jej przejawów;
 • dba o wartość przedsiębiorstwa, chroniąc swoją reputację i zabezpieczając zasoby materialne oraz niematerialne i prawne;
 • buduje organizację przyjazną pracownikom, oferując godne warunki zatrudnienia w przyjaznym środowisku pracy, wspierając rozwój zawodowy i osobisty oraz promując wśród pracowników zdrowy tryb życia;
 • tworzy lepszą rzeczywistość, angażując się i zachęcając innych do zaangażowania w inicjatywy społeczne oraz poprawę kondycji zdrowotnej pracowników i społeczeństwa;
 • dba o środowisko naturalne, poszukując nowych możliwości minimalizowania swojego negatywnego oddziaływania na otoczenie zewnętrzne.

W 2014 roku kontynuowano implementację „Kodeksu Etyki” w Pelion Healthcare Group. Każdy pracownik zobowiązany został do zapoznania się z wytycznymi kodeksu, podpisania oświadczenia o jego stosowaniu, a także do odbycia szkolenia dzięki specjalnej platformie e-learningowej. W 2014 roku powołana została instytucja Rzecznika ds. Etyki, którym została Katarzyna Kowalska. Wszelkie naruszenia czy też wątpliwości dotyczące nieetycznego postępowania można zgłaszać na specjalną skrzynkę etyka@pelion.eu.

„Kodeks Etyki – kontynuacja działań”, został uznany za Dobrą Praktykę 2014 r. i zamieszczony w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014 r. Dobre praktyki” wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

IDEA na plus - Granicą innowacji jest Twoja wyobraźnia

IDEA na plus to program zainicjowany w 2013 roku, który obejmuje wszystkie spółki Pelion Healthcare Group. Jego celem jest zaangażowanie pracowników w rozwój firmy i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych, promowanie otwartości we wzajemnych relacjach, poprawa atmosfery i warunków pracy.

Każda osoba zatrudniona w spółkach Pelion Healthcare Group może zgłosić innowacyjny pomysł na nowe rozwiązanie, usprawnienie lub optymalizację procesów w dowolnym obszarze działalności organizacji, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.ideanaplus.pl. Oceny zgłoszeń dokonują członkowie zarządu Pelion S.A. i to oni raz na kwartał wyłaniają zwycięskie projekty, które kierują do realizacji. Autorzy najbardziej interesujących pomysłów otrzymują nagrody i mają możliwość udziału w pracach zespołu projektowego.

W pierwszej edycji programu w 2013 roku zgłoszono blisko 30 projektów, w 2014 roku było ich dwa razy więcej.

Pelion Wellness Program

W ramach programu Wellness, Pelion Healthcare Group stwarza pracownikom warunki do poprawy stanu zdrowia oraz kondycji psychofizycznej poprzez działania w trzech obszarach: aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i dbania o zdrowie oraz „work-life balance”, czyli zachowania równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym.

Inicjatywa cieszy się dużą popularnością, wpływając pozytywnie na integrację pracowników w ramach wspólnych aktywności, zmianę złych nawyków i postaw oraz wzrost zainteresowania wdrażanymi od wielu lat inicjatywami prozdrowotnymi. Przedsięwzięcie jest elementem długofalowej strategii, która w perspektywie pozwoli na obniżenie kosztów dzięki zwiększeniu efektywności pracowników, ograniczeniu ich nieobecności w pracy i redukcji nakładów na opiekę zdrowotną. Wspiera ono także wizerunek Pelion Healthcare Group jako atrakcyjnego, solidnego pracodawcy.

W 2014 roku kontynuowano tzw. „zdrowe środy”, podczas których organizatorzy zapraszali pracowników do częstowania się owocami, bakaliami i koktajlami. W jadłospisie firmowej kantyny wprowadzono zdrowe posiłki fit. Tradycyjnie już po raz szósty pracownicy wraz z rodzinami wzięli udział we wspólnej wycieczce rowerowej, mieli również możliwość uczestniczenia w spotkaniach z dietetykiem sportowym na temat zdrowego odżywiania podczas trenowania, a także wziąć udział w obozie sportowym zorganizowanym w Spale dla przygotowujących się do maratonu pracowników. Program Wellness to również ochronne szczepienia przeciwko grypie przed sezonem jesienno-zimowym, a także uczestnictwo w programie profilaktyki chorób jelita grubego. Pracownicy mogą również korzystać z dofinansowania do programu „Fit-Profit”. Z początkiem roku uruchomiony został blog Programu Pelion Wellness (www.pelionwellness.com), który jest narzędziem promującym zdrowy tryb życia, skupiającym wszystkich pracowników zainteresowanych dbaniem o swoje zdrowie. Platforma Programu Wellness ma charakter społecznościowy, jest prowadzona w formie bloga, na którym znajdują się wpisy o inicjatywach z obszaru aktywności sportowej, zdrowego odżywiania, dbania o zdrowie oraz „work-life-balance”. W 2015 roku planowane jest wdrożenie kolejnych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i możliwości korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej. Pierwsze polifazowe akcje, tj. mierzenie ciśnienia, przeprowadzone w 2014 roku, spotkały się z dużym zainteresowaniem. Jest to kontynuacja świadomie realizowanej misji firmy dbania o zdrowie pracowników w formie kompleksowej opieki na wszystkich jej etapach (profilaktyka, opieka medyczna oraz terapia lekowa).

W ramach dbania o równowagę między pracą i życiem prywatnym co roku w firmie obchodzony jest Dzień Dziecka dla dzieci pracowników. Co roku odbywa się on w innej formule. Przy okazji obchodów tego święta firma pragnie edukować i rozwijać dzieci, a także angażować pracowników, którzy mają różne zainteresowania i umiejętności. W 2014 r. z okazji Dnia Dziecka pracownicy firmy wystawili baśń pt. „Kopciuszek” wg wiersza J. Brzechwy. Do udziału w przedstawieniu zaproszono, oprócz dzieci pracowników, również podopiecznych Fundacji „Dbam o Zdrowie”. Nagranie z przedstawienia zostało udostępnione wszystkim pracownikom.

„Pracownicy firmy Pelion wystawiają Kopciuszka dla dzieci” został uznany za Dobrą Praktykę 2014 r. i zamieszczony w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014 r. Dobre praktyki” wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Międzynarodowy Dzień Godności

Dzień Godności, przypadający w trzecią środę października, to ogólnoświatowa inicjatywa mająca uwrażliwiać młodzież na kwestie związane z poszanowaniem godności drugiego człowieka. Pelion Healthcare Group aktywnie włącza się w jego obchody od 2009 roku. W czerwcu 2014 r. w jednej z łódzkich szkół, a także w siedzibie Pelion S.A. odbyły się „Rozmowy o Godności”, które z przedstawicielami łódzkich i warszawskich szkół poprowadził himalaista Piotr Pustelnik.


W Dniu Godności 15 października 2014 r. wolontariusze spółek Pelion S.A. w towarzystwie wyjątkowych gości – osób znanych i szanowanych ze względu na swoje sukcesy i osiągnięcia w różnych dziedzinach – spotkali się z młodzieżą z 7 łódzkich szkół, by rozmawiać o godności. W obchodach Dnia Godności wzięło i udział ok. 400 uczniów, z którymi spotkali się m.in.: siatkarka Małgorzata Niemczyk, dziennikarze: Magdalena Michalak i Marcin Wąsiewicz, przedstawiciele Fundacji Urban Forms, śpiewaczka operowa Anna Cymmerman, gitarzysta Jan Krzos, etnograf i historyk sztuki dr Aldona Plucińska, fotograf i wydawca Jacek Kusiński.

Międzynarodowy Certyfikat Przestrzegania Zasad Równości Płci w Miejscu Pracy

W 2014 roku nadal obowiązywał Międzynarodowy Certyfikat Przestrzegania Zasad Równości Płci w Miejscu Pracy, otrzymany przez CEPD N.V. (jako pierwszej z czterech organizacji na świecie) dla DOZ S.A.

Certyfikat przyznawany jest przez Fundację The Gender Equality Project (GEP), działającej przy Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, której głównym celem jest wyrównywanie różnic i kształtowanie zasad równości płci w procesie zatrudnienia.

Przyznanie certyfikatu poprzedził trzystopniowy proces weryfikacji, odbywający się w latach 2011-2012, który objął m.in. kompleksową analizę danych dotyczących zatrudnienia w sieci Aptek Dbam o Zdrowie, anonimową ankietę wśród pracowników i wewnętrzny audyt.

Ocenie podlegał m.in. wzajemny stosunek wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, system rekrutacji i awansów, udział kobiet w składzie organów zarządczych, dostęp do szkoleń czy elastycznych form zatrudnienia.

Zobowiązania na 2015 rok:

 • Kontynuacja organizacji Dnia Godności
 • Kontynuacja współpracy z uczelniami wyższymi
 • Cykl szkoleń wspierających równe traktowanie i działania antymobbingowe (dołączenie do grona sygnatariuszy Europejskiej Karty Różnorodności);
 • Działania na rzecz poprawy komunikacji pomiędzy spółkami;
 • Wdrożenie programu PULS – Programu Usług Lekarzy Specjalistów, dotyczącego opieki medycznej dla pracowników;
 • Badanie satysfakcji pracowników;
 • Wdrożenie systemu szkoleń i programów rozwojowych dla High Potentials;
 • Wdrożenie Pelion Wellness Program w pozostałych spółkach Grupy.
Powrót