PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

Model
tworzenia wartości

Pelion Healthcare Group działa na rynku ochrony zdrowia, oferując usługi we wszystkich segmentach dystrybucji farmaceutycznej: sprzedaży hurtowej do aptek i szpitali, sprzedaży detalicznej oraz usług dla producentów. Prowadzi działalność od 1990 roku, a od roku 1998 jej akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swoich spółkach w Polsce i na Litwie zatrudnia blisko 8,8 tys. osób. Nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności pełni spółka holdingowa Pelion S.A.

Konsekwentna realizacja misji

Korzystając z posiadanych zasobów firma tworzy trwałą wartość poprzez konsekwentną realizację misji: „Dbam o zdrowie – nasza pasja, Twoja inwestycja”. Nadaje ona sens istnieniu i działaniom Pelion Healthcare Group, a jednocześnie wskazuje podstawową drogę dla zwiększania generowanej przez nią wartości zarówno w krótkiej, średniej, jak i długiej perspektywie. Termin „zdrowie” określa pożądany stan relacji z jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Z tego względu misja dbania o zdrowie realizowana jest w kontekście ogółu relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy. Odpowiednio dla profilu działalności Pelion Healthcare Group, określającego obszar jej faktycznie najistotniejszego oddziaływania na otaczającą rzeczywistość i zgodnie z mottem „Pacjent w centrum uwagi”, szczególne miejsce w dążeniach do budowy zdrowych relacji zajmują pacjenci, którym na co dzień dostarcza leki i sprzęt medyczny.

Energia wartości

Elementem, który pomaga Grupie budować przewagę konkurencyjną na rynku poprzez rozwój i utrzymanie zdrowych relacji z otoczeniem we wszystkich obszarach jej oddziaływania, są przyjęte i zakomunikowane wszystkim pracownikom w Kodeksie Etyki firmowe wartości. Odzwierciedlają one sposób postępowania na każdym etapie i w każdym obszarze działalności. To m.in. ich przestrzeganie przez 25 lat działalności pozwoliło osiągnąć sukces rynkowy i to w nich firma upatruje szansę na dalszy rozwój organizacji.

Odpowiedzialność:
Stawiając pacjenta w centrum biznesowej uwagi, Pelion Healthcare Group uznaje swoją odpowiedzialność za zaopatrzenie rynku w leki, zapewnienie należytej jakości i bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu produktów, opiekę farmaceutyczną czy promowanie postaw prozdrowotnych. Jako spółka giełdowa odpowiedzialnie zarządza powierzonym jej kapitałem, orientując swoje działania na budowę trwałej wartości dla akcjonariuszy. Zarządzając organizacją o szerokim oddziaływaniu bierze na siebie odpowiedzialność za tworzone w kraju i za granicą miejsca pracy oraz relacje z partnerami w całym łańcuchu wartości. Nie ustaje też w dążeniach do ograniczenia negatywnego wpływu podejmowanych decyzji i działań na środowisko naturalne oraz nieustannie angażuje się w przezwyciężanie problemów społecznych.

Zaufanie:
Ukierunkowując swoje cele na budowę trwałych relacji z partnerami biznesowymi, akcjonariuszami, pacjentami czy pracownikami Pelion dokłada wielu starań, aby opierały się one na zaufaniu do firmy, płynącym z przejrzystości i uczciwości jej działań, odpowiedzialnych decyzji, rzetelnej polityki informacyjnej, wreszcie: pozytywnych doświadczeń potwierdzających pełen profesjonalizm i najwyższą jakość współpracy.

Przywództwo:
Rozwój Pelion Healthcare Group jest historią postępu opartego na umiejętności czerpania z doświadczeń i najlepszych tradycji farmaceutycznych oraz odwadze przełamywania schematów w poszukiwaniu rozwiązań i odpowiedzi na najbardziej ambitne wyzwania. Innowacyjność i aktywne szukanie możliwości wyprzedzania zachodzących w otoczeniu zmian pozwala jej współtworzyć rynkową i społeczną rzeczywistość oraz wyznaczać standardy funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. Przyjmując na siebie odpowiedzialność za wpływ, jaki tworzone przez nią środowisko biznesowe wywiera na otoczenie społeczne i gospodarcze, Pelion dąży do realizacji modelu przywództwa biznesowego, które jest odpowiedzialne, wspiera i promuje zrównoważony rozwój oraz uosabia etykę biznesową i uczciwie budowany sukces.

Powrót