PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

O raporcie

Niniejszy Raport Roczny Pelion Healthcare Group jest trzecim z kolei, który w kompleksowy sposób omawia kwestie związane z działaniami operacyjnymi, wynikami finansowymi oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Informacje dotyczące obszaru CSR zostały zintegrowane z pozostałymi działami dokumentu, aby w pełni zobrazować sposób, w jaki podmioty, nad którymi Pelion S.A. sprawuje kontrolę, zarządzają wpływem na otoczenie i budują swoją wartość.

Raport obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z przyjętym rocznym cyklem raportowania. Zamieszczone w raporcie dane i informacje dotyczą spółki holdingowej Pelion S.A. oraz spółek działających w ramach czterech linii biznesowych, tj. sprzedaży hurtowej (Grupa PGF), zaopatrzenia szpitali (PGF Urtica Sp. z o.o.), sprzedaży detalicznej w Polsce i na Litwie (Grupa CEPD), usług dla producentów (Pharmalink Sp. z o.o.) oraz pozostałych spółek.

W okresie raportowania nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w odniesieniu do stopnia i charakteru oddziaływania spółek na otoczenie, które mogłyby wpłynąć na porównywalność działań organizacji w poszczególnych okresach lub w stosunku do innych organizacji.

Niniejszy raport został przygotowany w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative [3] na poziomie C+ i poddany weryfikacji niezależnego audytora.

W procesie definiowania zawartości raportu kluczowym celem było pokazanie jak spółki tworzą wartość w czasie, zarówno dla siebie, jak i dla swoich interesariuszy w zakresie, w jakim przyczynia się to do budowy wartości Pelion Healthcare Group. Szczególny nacisk położony został na kwestie związane z miejscem pracy, gdyż ludzie tworzący firmę to dla Pelion największa wartość. Uwzględnione zostały również kwestie środowiskowe, relacje z klientem oraz zagadnienia związane z otoczeniem społecznym. Prezentowane są zarówno inicjatywy lokalne, jak i ogólnopolskie. W budowaniu treści raportu niezwykle ważna i pomocna była wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi podmiotami zarówno w kraju, jak i za granicą. W szczególności inspirujące jest uczestnictwo w Forum w Davos, wyznaczające trendy na przyszłość. Wybór treści zdeterminowany był również przyjętymi celami określonymi w strategii CSR oraz wartościami, jakimi kieruje się firma w codziennej pracy.

Omawiając strategię działania spółek tworzących Pelion Healthcare Group wykraczaliśmy poza raportowany okres, by w miarę możliwości nakreślić główne kierunki przyszłych działań. Chcąc odnieść się do wszystkich najważniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na tworzenie wartości w długim okresie, staraliśmy się zaprezentować informacje w możliwie zwarty i treściwy sposób, pozwalający porównać dokonania firmy w czasie i zestawić je z dokonaniami innych organizacji. Z roku na rok zwiększamy zasięg raportowanych informacji, niektóre wskaźniki obejmują większą ilość jednostek niż w roku ubiegłym.

Dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym Raport Roczny Pelion Healthcare Group za 2014 rok mógł zyskać obecny kształt: organom nadzorczym, ścisłemu kierownictwu oraz pracownikom spółek, systematycznie gromadzącym i analizującym dane związane z działalnością firmy, a także partnerom biznesowym i społecznym, których opinie i wypowiedzi pozwalają lepiej poznać naszą organizację i doskonalić zarządzanie budową wspólnej wartości. Zaangażowanie we współpracę w procesie raportowania oraz efektywnie prowadzony dialog pozwalają lepiej zrozumieć wzajemne powiązania pomiędzy działalnością poszczególnych linii biznesowych, ich wpływem na interesariuszy, charakterem wzajemnych relacji i ryzykiem podejmowanych decyzji a tworzeniem wartości w czasie przez Pelion Healthcare Group.

Będziemy wdzięczni wszystkim interesariuszom za uwagi i sugestie, które pomogą nam doskonalić raportowanie w przyszłości. Zachęcamy do wypełnienia ankiety oceniającej Zintegrowany Raport Roczny 2014.

Zespół raportujący

Zintegrowany Raport Roczny dający możliwość przekazania interesariuszom najważniejszych danych zarówno finansowych, jak i pozafinansowych, umożliwiający dialog i otrzymanie opinii o firmie został uznany za Dobrą Praktykę 2014 r. i zamieszczony w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014 r. Dobre praktyki” wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Powrót