PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

pozostała działalnośćMisja

PARTNERSTWO BIZNESOWE budowane na zaufaniu i jakości, którego celem jest dostarczanie profesjonalnego wsparcia pomagającego osiągnąć sukces Państwa firmie, a także ciągłe doskonalenie procesów przynoszące korzyści zarówno BSS jak i jej partnerom.

BSS S.A. oferuje kompleksowe usługi outsourcingu procesów biznesowych obejmujące: outsourcing rachunkowości i sprawozdawczości, konsolidację sprawozdań, outsourcing kadrowo-płacowy, rachunkowość zarządczą, usługi prawne i podatkowe, wsparcie procesów finansowania oraz doradztwo biznesowe. Jest członkiem prestiżowego Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (oryg. ABSL).

Spółka BSS zatrudnia ponad 300 osób, w tym wysokiej klasy specjalistów o kwalifikacjach: biegłych rewidentów, ACCA, CIA, radców prawnych, doradców podatkowych, osoby z doświadczeniem zawodowym w BIG4 oraz międzynarodowych centrach BPO, w tym z certyfikatami Green Belt. Zapewniają oni nie tylko wysoką jakość świadczonych usług, ale także gwarantują bezpieczeństwo prawne, finansowe i podatkowe. BSS obsługuje ponad 200 podmiotów, wśród których rosnący udział stanowią przedsiębiorstwa spoza Pelion Healthcare Group. W roku 2014 spółka przejęła obsługę finansowo-księgową kilkudziesięciu nowych podmiotów. Spółka angażuje się w rozwój regionu oraz wspiera kariery młodych ludzi, biorąc udział w takich inicjatywach jak:

 • prelekcja „BPO w Łodzi – możliwości rozwoju” podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi,
 • Progress Accouning Competition – Ogólnopolski Konkurs Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego
 • „Młodzi w Łodzi”

Niezależnie od zakresu działalności, wykorzystywanych narzędzi informatycznych i wdrożonych procedur, podstawowym kapitałem BSS jest zespół pracowników, a w szczególności jego wiedza i doświadczenie. Dlatego BSS z myślą o swoich interesariuszach, jakimi są kontrahenci i pracownicy firmy, od trzech lat realizuje firmową akcję pod hasłem „Outsourcing kulinarny”, której efektem jest trylogia wydawnictw albumowych: „Business&Cooking, „Business&Relax” oraz „Business&Grill”. Zebrane wśród pracowników przepisy kulinarne pokazują inne oblicze spółki dowodząc, iż nowoczesne centrum outsourcingu back office’u finansowego to coś więcej niż liczby, tabele, faktury i księgi rachunkowe. Ostateczny kształt publikacji to pasja, wiedza i talent każdego z autorów - pracownika spółki BSS.

BSS, jako spółka społecznie odpowiedzialna, włącza się w szereg działań takich jak:

 • Akcja „Payroll” dla Fundacji „Dbam o Zdrowie” – pracownicy BSS przekazują część swojego wynagrodzenia na rzecz fundacji,
 • Akcja "I Ty możesz zostać świętym Mikołajem" - pracownicy BSS pomagają Fundacji „Dbam o Zdrowie” realizować marzenia jej małych podopiecznych,
 • Strefa Dzieciom – Spółka wspiera świąteczną akcję charytatywną organizowaną przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną,
 • Drużyna BSS – BSS propaguje uprawianie sportu w połączeniu z pomocą innym integrując i wspierając pracowników nie tylko biegających, ale także jeżdżących na rowerze czy uprawiających nordic walking,
 • Puchar Gazety Wyborczej – Drużyna BSS zadebiutowała w charytatywnym turnieju piłki nożnej wspierając podopiecznych Pracowni Alternatywnego Wychowania.


Rok 2014

Rok 2014 był rokiem zmiany kultury organizacyjnej BSS oraz optymalizacji procesów wewnętrznych. Powołano zespół „Think Tank” stanowiący platformę gromadzenia i wymiany specjalistycznej wiedzy. Spółka wypracowała kilkuetapową strategię w celu implementacji nowego sposobu zarządzania procesami, zgodnego ze strategią Lean Management. Wdrożenie strategii Lean w BSS obejmowało m.in. utworzeniu zespołu zarządzającego zmianami w organizacji oraz przeszkolenie ponad 300 pracowników przez trenerów wewnętrznych. Dzięki zaangażowaniu pracowników w pierwszym roku kultury Lean powstało 637 nowych pomysłów, w tym: 31 innowacji, 371 usprawnień oraz 235 standaryzacji, a zużycie papieru obniżono o 22%. W 2014 spółka BSS aktywnie wspierała inne podmioty Pelion Healthcare Group w pracach nad rozwojem ich projektów.

Wyzwania i plany

W 2015 roku BSS zamierza kontynuować wewnętrzne doskonalenie w ramach Lean, realizując zgłoszone pomysły i inicjatywy oraz identyfikując kolejne obszary usprawnień. Będzie także rozszerzać działania Lean o harmonizację i standaryzację procesów w Pelion Healthcare Group, a także poszukiwać kolejnych optymalizacji. Spółka będzie kontynuować wdrażanie rozpoczętych w latach poprzednich innowacyjnych rozwiązań związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów i ich archiwizacją oraz podejmować kolejne inicjatywy w zakresie obsługi procesów. BSS planuje konsekwentnie zwiększać swoje udziały w rynku usług outsourcingu finansowo-księgowego, powiększając portfolio klientów oraz poszerzając swoją ofertę w oparciu o wiedzę i indywidualne podejście do partnerów biznesowych, jak również dzięki pasji i zaangażowaniu swoich pracowników.Farm-Serwis Sp. z o.o. specjalizuje się w zarządzaniu wierzytelnościami. Swoich partnerów - zarówno podmioty Pelion Healthcare Group, jak i klientów zewnętrznych – wspiera w zarządzaniu ryzykiem kredytu kupieckiego na wszystkich etapach współpracy z kontrahentami: począwszy od oceny kondycji finansowej i moralności płatniczej klientów, poprzez szacowanie limitów kupieckich i bieżący monitoring terminowości spłat, po pomoc w oddłużaniu i windykację. Farm-Serwis oferuje też usługi obrotu wierzytelnościami oraz świadczy usługi finansowe dla klientów i podmiotów Pelion Healthcare Group.

Rok 2014

W 2014 roku spółka w dalszym ciągu realizowała strategię ścisłej kontroli ryzyka sprzedaży z odroczonym terminem płatności u dotychczasowych klientów. Kontynuowała również współpracę z wieloma wywiadowniami i biurami informacji gospodarczej oraz wdrażała procesy sprzyjające optymalizacji procesu nadzorowania płatności i windykacji. Pomimo trudnego otoczenia prawnego na rynku farmaceutycznym, Farm–Serwis, w ramach świadczonych usług, utrzymywał kontrolę nad 350-milionowym portfelem należności od aptek.

Wyzwania i plany

W 2015 roku spółka planuje kontynuować doskonalenie procesów nadzorowania płatności i windykacji oraz rozwijać nowe systemy informatyczne wspomagające zarządzanie ryzykiem. Farm-Serwis w swej wąskiej specjalizacji i doświadczeniu na rynku aptecznym stanowi ciekawą alternatywę dla innych firm świadczących usługi odzyskiwania należności.Spółka jest technicznym operatorem rozliczeniowym w ramach ubezpieczeń lekowych. Współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie tworzenia i obsługi ubezpieczeń lekowych oraz aptekami, gdzie ubezpieczeni realizują świadczenia.

Otoczenie rynkowe

Ubezpieczenia lekowe są odpowiedzią na rosnące wydatki Polaków na leki na receptę. Umożliwiają ubezpieczonym obniżenie kosztów leczenia poprzez zmniejszenie udziału pacjenta w odpłatności za leki. Dodatkowo uzupełniają publiczny system refundacji leków (NFZ) poprzez rozszerzenie listy leków refundowanych. Ubezpieczenia lekowe to standardowe produkty ubezpieczeniowe na życie i zdrowie oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W sytuacji zajścia konkretnego zdarzenia ubezpieczeniowego, tj. choroba, wypadek czy operacja, zakup leków jest współfinansowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Świadczeniem ubezpieczeniowym jest kwota dofinansowania, którą ubezpieczony otrzymuje do zakupu leków.

Działalność ePRUF

Rolą ePRUF jest techniczna obsługa ubezpieczeń lekowych. Partnerami spółki są towarzystwa ubezpieczeniowe oraz apteki ogólnodostępne i punkty apteczne.

ePRUF dostarcza towarzystwom ubezpieczeniowym techniczne rozwiązania, które umożliwiają sprawną obsługę ubezpieczonego, rozliczenia świadczeń i wymianę danych. Łączy ubezpieczycieli, którzy sprzedają ubezpieczenia, z aptekami, w których ubezpieczeni mogą z nich skorzystać. Dostarcza również sieć świadczeniodawców – aptek, w których ubezpieczony może bezgotówkowo bądź gotówkowo zrealizować świadczenie lekowe. Obsługuje wszystkie produkty lekowe, które w swoich ofertach mają PZU Życie SA i LUX MED Ubezpieczenia.

Działania ePRUF S.A. skoncentrowane są na trzech obszarach:

 • obsługa realizacji świadczeń (operacje rozliczeniowe i weryfikacja poprawności i jakości procesu obsługi ubezpieczonych),
 • organizacja ogólnopolskiej sieci akceptantów realizujących świadczenia ubezpieczeniowe,
 • inspiracja i współtworzenie produktów lekowych (poszukiwanie towarzystw ubezpieczeniowych gotowych wprowadzić taki produkt do oferty i sprzedawać go, współpraca w zakresie konstrukcji produktu – tworzenie receptariusza, szacowanie ryzyka).

Rok 2014

Rok 2014 był bardzo intensywny i przełomowy dla spółki. ePRUF rozwijała dynamicznie portfolio produktów ubezpieczeniowych obsługiwanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych. We współpracy ze strategicznym partnerem, spółką PZU Życie SA, wdrożone zostały kolejne produkty oparte na ograniczonym receptariuszu leków, charakteryzujące się brakiem ryzyka antyselekcji, a dzięki temu możliwe do sprzedaży w modelu ubezpieczeń indywidualnych. Jednocześnie konsekwentnie rozwijane były produkty wdrożone w latach wcześniejszych, co skutkowało m.in. wzrostem liczby obsłużonych świadczeń. Spółka pozyskała nowego partnera ubezpieczeniowego - LUX MED Ubezpieczenia, który w swojej ofercie zamieścił trzy produkty ubezpieczenia lekowego.

W 2014 roku ePRUF zmienił model obsługi ubezpieczeń lekowych, który został zaimplementowany we wszystkich obsługiwanych na zlecenie towarzystw produktach ubezpieczeniowych. Obecnie ubezpieczeni mogą dokonywać zakupu leków z wykorzystaniem ubezpieczenia w dowolnie wybranej przez siebie aptece w Polsce. Dostępne są dwie formy realizacji świadczenia: gotówkowa i bezgotówkowa.

Wyzwania i plany

Plany spółki na 2015 rok przewidują wprowadzanie na rynek kolejnych lekowych produktów ubezpieczeniowych, zarówno we współpracy z obecnymi partnerami, jak i z innymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w kraju. Planowane są także dalsze działania z zakresu R&D, docelowo mające podnieść kompetencje spółki w obszarze zarządzania ryzykiem, tworzenia receptariuszy, analiz statystycznych i ekonometrii, całościowego zarządzania terapią oraz działania mogące wesprzeć inne obszary działalności analitycznej spółek Pelion Healthcare Group.działalności Eubioco S.A. jest świadczenie usług produkcji kontraktowej. Oferta Eubioco obejmuje produkcję: suplementów diety, wyrobów medycznych, produktów leczniczych Rx i OTC, substancji farmaceutycznych i dermokosmetyków oraz płynów dezynfekcyjnych w oparciu o receptury klienta lub opracowywane samodzielnie. Spółka posiada potencjał techniczny umożliwiający produkcję leków w prawie wszystkich formulacjach w jednej lokalizacji.

Rok 2014

W 2014 roku spółka koncentrowała się na budowie i rozwoju funkcji sprzedażowej w obszarze produkcji kontraktowej, pozyskując do współpracy nowych partnerów biznesowych i oferując zarówno receptury znajdujące się w standardowej ofercie, jak też rozwijając produkty dedykowane, będące odpowiedzią na oczekiwania klientów.

W trosce o zapewnienie najwyższych standardów świadczonych usług, w ramach rozwiązań IT, spółka wdrożyła moduł produkcyjny, pozwalający na sprawne zarządzanie procesami w obszarze zakupów, planowania produkcji i realizacji zleceń produkcyjnych. Jednocześnie poszerzyła możliwości wytwarzania poprzez inwestycje w nowe formaty do produkcji tabletek i kapsułek oraz do linii blistrującej.

Wyzwania i plany

W 2015 roku Eubioco zamierza kontynuować rozwój usług produkcji kontraktowej, zarówno w zakresie form suchych, jak i mokrych.PHARMENA S.A. jest spółką biotechnologiczną, zajmującą się opracowywaniem i komercjalizacją innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej substancji czynnej 1-MNA. Podstawą działalności Pharmeny jest inwestowanie w badania nad nowymi lekami stosowanymi w leczeniu chorób układu krążenia i innych zaburzeń profilu lipidowego, opracowywanie bezpiecznych i innowacyjnych dermokosmetyków oraz wdrażanie na rynek innowacyjnego suplementu diety stosowanego do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych w profilaktyce miażdżycy. Jest spółką stowarzyszoną, w której Pelion S.A. i spółki zależne posiadały łącznie 45,9% udziałów na dzień 31.12.2014 r. Spółka od 2008 roku jest notowana na New Connect.

W 2014 roku Spółka rozpoczęła prace nad ponad 50 nowymi, innowacyjnymi dermokosmetykami, których wprowadzenie na rynek planowane jest w latach 2015-2018, kontynuowała badania kliniczne leku przeciwmiażdżycowego oraz projekt rejestracji suplementu diety na bazie cząsteczki 1-MNA.Celem Spółki jest projektowanie i budowanie innowacyjnych rozwiązań, będących odpowiedzią na potrzeby pacjentów.Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność wydawnicza.

DARUMA Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności spółki jest m.in. wynajem środków trwałych i zarządzanie nieruchomościami w Pelion Healthcare Group.

PHARMAUTO Sp. z o.o.

Spółka zarządza flotą samochodową w Pelion Healthcare Group.

Inne spółki

Powrót