PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

Środowisko naturalne

Od 2012 roku zarządzanie oddziaływaniem Pelion Healthcare Group na środowisko naturalne odbywa się w oparciu o przyjętą przez Zarząd Pelion S.A. politykę środowiskową, zobowiązującą m.in. do przestrzegania przepisów prawa odnoszących się do ochrony środowiska oraz wprowadzania indywidualnych i autorskich projektów w tym zakresie. Jako członek społeczności Global Compact, Pelion realizuje główne założenia polityki środowiskowej poprzez prewencyjne podejście do środowiska naturalnego, podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej oraz stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii. Kwestie środowiskowe uwzględnione również zostały w przyjętym w 2013 roku Kodeksie Etyki Pracowników Pelion Healthcare Group.

W 2014 roku Pelion Healthcare Group nie otrzymała kar pieniężnych ani nie podlegała sankcjom pozafinansowym z tytułu nieprzestrzegania regulacji odnoszących się do ochrony środowiska naturalnego oraz nie odnotowała incydentów mających negatywny wpływ na środowisko.

Eko Projekt Pelion:

 • przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności firmy;
 • ograniczanie niekorzystnego wpływu działalności na środowisko poprzez racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej, cieplnej oraz zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zużycia papieru;
 • prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, zabezpieczanie i przekazywanie do recyklingu lub likwidacji;
 • promowanie wśród pracowników i interesariuszy postaw pro-środowiskowych i wdrażanie zachowań przyjaznych środowisku;
 • stałe doskonalenie procesów technologicznych oraz wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko.
Transport
 • optymalizacja tras oraz maksymalne wykorzystanie ładowności pojazdów (m.in. łączenie transportów),
 • nowoczesna flota samochodowa z ekonomicznymi silnikami,
 • tele- i wideokonferencje, wpływające na zmniejszenie ilości wyjazdów służbowych,
 • promocja eco-drivingu – podręcznik i porady z ekologicznej jazdy dla pracowników,
 • carpooling – zachęcanie pracowników do wspólnych dojazdów do pracy oraz wyjazdów służbowych jednym samochodem, a także promocja Dnia Bez Samochodu.Zużycie paliw

Zużycie paliw w Pelion Healthcare Group

 201220132014
rodzaj paliwailość litrów
benzyna72 837, 2076 211,4664 693,21
olej401 030,18487 090,49526 102,01
RAZEM473 867,38563 301,95590 795,22

Z roku na rok spada zużycie benzyny na rzecz oleju. W 2014 roku zużycie benzyny to 10,95%, a oleju 89,05%. W 2013 roku było to benzyna 13,53%, olej 86,47%. Wzrost zużycia paliw w 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych wiąże się z rozwojem firmy i wzrostem liczebności floty.

W strukturze floty systematycznie rośnie udział pojazdów spełniających, w zakresie dopuszczalnego poziomu emisji spalin, normę EURO 5, a wyraźnie zmniejsza się – poprzez ich wykluczanie z eksploatacji – liczba samochodów, w przypadku których spalanie odpowiada normie EURO 3, udział ten to zaledwie 0,14% w 2014 roku. W 2014 roku całkowicie wyeliminowano samochody mające najniższą normę EUR 2.

   20132014
L.p.Rodzaj_paliwaNorma EUROIlość litrówUdział w zakupie/rok wg normy EUROIlość litrówUdział w zakupie/rok wg normy EURO
1Benz529 109,6640,75%37 487,8660,06%
2ON5200 428,45317 317,37
3Benz441 734,8158,08%26 368,6739,80%
4ON4285 442,46208 784,67
5Benz34 203,570,96%836,680,14 %
6ON31 219,580
7Benz21 163,420,21%0 
8ON20,000 
RAZEM563 301,95100,00%590 795,25100,00%
Biuro i budynki:
 • elektroniczny obieg dokumentów i faktur,
 • elektroniczne biuletyny i oferty handlowe,
 • e-lerningowe szkolenia,
 • promowanie wykorzystywania nośników elektronicznych do dystrybucji dokumentów,
 • system workflow – rozliczanie urlopów, delegacji oraz druków RMUA bez użycia papieru,
 • elektroniczne kartki świąteczne i zaproszenia,
 • ograniczanie zużycia papieru (scentralizowanie zamawianie papieru),
 • eliminacja naczyń i opakowań jednorazowych m.in. poprzez korzystanie ze zbiorczych pojemników na wodę mineralną,
 • sukcesywna wymiana oświetlenia na energooszczędne, czujniki ruchu w nowo powstających budynkach,
 • modernizacja / projektowanie budynków pod kątem efektywności termicznej,
 • nowoczesne, efektywne energetycznie systemy termo-wentylacyjne i chłodnicze,
 • racjonalne gospodarowanie powierzchnią do ogrzania w okresie zimowym (porady dla pracowników).Zużycie papieru w ryzach

Pracownicy w codziennej pracy starają się redukować zużycie papieru m.in. poprzez drukowanie dwustronne, o czym przypominają naklejki przy drukarkach, a także rezygnując z wydruków dokumentów, o czym przypominają stopki w mailach czy zapisy przy wysyłanych dokumentach. Aby w większym stopniu kontrolować zużycie papieru, jego zamawianie odbywa się centralnie przez jedną ze spółek grupy. Co roku z możliwości centralnego zamawiania korzystają nowe spółki, dlatego też trudno porównać dane. Biorąc pod uwagę zużycie papieru w samej spółce Pelion S.A. zaobserwowano spadek zużycia papieru o 29%. Spadek zaobserwowano również w pozostałych spółkach z linii biznesowych m.in. w PGF Urtica - o ponad 40%, w PGF S.A. – o ponad 4%

Rozszerzony zakres raportowania*

 20132014
Spółki Grupy (spółki polskie) w tym m.in.:79 36290 090
Pelion S.A.347269
PGF Urtica Sp. z o.o.2 3501675
PGF S.A.12 32411 800

* W 2013 roku dane obejmują 20 spółek, w 2014 roku dane obejmują 25 spółek

W ramach Eko Projektu funkcjonuje Eko Zespół - grupa pracowników firmy, która przyjęła sobie za cel promowanie ekologicznych rozwiązań.

Członkowie zespołu przez cały rok inicjują akcje proekologiczne, zachęcając wszystkie spółki do dbania o środowisko. Opracowany został m.in. podręcznik eco-drivingu, stałe porady ekologiczne na elektronicznej tablicy ogłoszeń, porady w czasopismach firmowych. Zespół inicjuje i realizuje większość proekologicznych przedsięwzięć podejmowanych przez spółkę, m.in. zbiórki makulatury, tonerów czy baterii. Często akcje te prowadzone są, aby wspomóc działalność Fundacji „Dbam o Zdrowie”.

Do takich akcji należą m.in.:

Leki za tonery - projekt łączący ochronę środowiska, zaangażowanie w działania na rzecz społeczności, integrację pracowników wokół wspólnych pozytywnych celów i wzmacnianie pozytywnego wizerunku Pelion Healthcare Group w oczach partnerów biznesowych.

Pracownicy każdej ze spółek zbierają zużyte tonery, które następnie sprzedawane są jako odpady szkodliwe firmie zajmującej się ich skupem i utylizacją. Pozyskane w ten sposób środki zasilają konto Fundacji „Dbam o Zdrowie” i są przeznaczane na zakup leków i materiałów medycznych dla wskazanej przez spółkę osoby lub instytucji. Do udziału w akcji pracownicy spółek zachęcają partnerów handlowych, znajomych i rodziny.

Zbiórki Makulatury - środki ze sprzedaży makulatury również przekazywane są Fundacji „Dbam o Zdrowie”.

Korki w Worki - celem inicjatywy jest wsparcie Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci i przekazanie mu wszystkich uzbieranych w ciągu roku zakrętek. Z 25 kg nakrętek uzbieranych z zainicjowanej w 2013 roku akcji liczba ta wzrosła do 104 kg w 2014 roku. Akcja zbiórki nakrętek prowadzona jest przez łódzkie spółki Grupy.

Zakup i zużycie energii elektrycznej w [kWh]
Rozszerzony zakres raportowania*

 20132014
GK Pelion (spółki polskie)12 239 774,0013 692 540,00
Apteki7 481 911,008 102 756,00
RAZEM19 721 685,0021 795 296,00

*W 2014 roku zwiększono liczbę aptek objętych raportowaniem z 574 w 2013 roku do 592 aptek w 2014 oku, a także w GK Pelion raportowana jest dodatkowo jedna spółka.

Łączny pobór wody [m3]
Rozszerzony zakres raportowania

 20132014
GK Pelion (spółki polskie)29 003,0029 985,00
Apteki59 563,0059 272,00
RAZEM88 566,0089 257,00

Łączna ilość odprowadzanych ścieków [m3]
Rozszerzony zakres raportowania

 20132014
GK Pelion (spółki polskie)27 950,0028 476,00
Apteki59 563,0059 272,00
RAZEM87 513,0087 748,00

W 2014 roku zwiększono liczbę aptek objętych raportowaniem z 466 w 2013 roku do 592 w 2014 roku., a także w GK Pelion raportowana jest dodatkowo jedna spółka.

W związku z przyłączeniem do Pelion Healthcare Group kolejnego podmiotu, jakim jest Polbita Sp. z o.o., w niniejszym raporcie uwzględniamy również jej wpływ na środowisko podając zużycie wody i ścieków w 243 drogeriach Natura oraz w Centrum Dystrybucji Polbita, które w okresie listopad - grudzień wyniosło 1 913,89 m3.

Gospodarowanie produktami leczniczymi:
 • nowoczesne rozwiązania logistyczne, minimalizujące ryzyko uszkodzenia czy utraty jakości przez produkty lecznicze, w tym grupa pojazdów przystosowanych do transportu leków w tzw. zimnym łańcuchu dostaw,
 • rygorystyczne zarządzanie terminami przydatności produktów leczniczych,
 • wykorzystanie pojemników wielokrotnego użytku,
 • nowe inwestycje magazynowe starannie analizowane pod kątem efektywności energetycznej,
 • nowoczesne elektroniczne systemy obsługi zamówień z aptek,
 • racjonalna gospodarka izotermicznymi opakowaniami wielorazowego użytku,
 • nowoczesne linie sortująco-kompletacyjne, pozwalające na szybsze przygotowywanie zamówień do wysyłki, co pomaga w optymalizacji procesów transportowych,
 • efektywne wykorzystywanie powierzchni, które muszą być chłodzone.
Sprzedaż detaliczna:
 • portale doz.pl i vaistine.lt, aplikacja appteka.pl - realizacja części zamówień on-line, co ogranicza potrzebę rozwijania placówek stacjonarnych i związanego z tym obciążenia dla środowiska; torebki biodegradowalne wydawane w aptekach tylko na życzenie klienta.
 • efektywnie gospodarowanie materiałami informacyjnymi i promocyjnymi
Gospodarowanie odpadami:
 • zbiórka przeterminowanych lub uszkodzonych produktów leczniczych w firmie i w aptekach,
 • zbiórka i sortowanie odpadów do ponownego przetworzenia oraz tzw. elektrośmieci (tonery, baterie, telefony komórkowe, żarówki),
 • utylizacja wszelkich odpadów w ramach umów z wyspecjalizowanymi firmami.

Ewidencja odpadów – tworzywa sztuczne [Mg] *

2013 rok2014 rok
69,21585,18

Ewidencja odpadów – Artykuły medyczne [Mg] *

2013 rok2014 rok
29,455530,1762
2014 ROK **
DOZ0
Apteki10,337
RAZEM10,337

Ewidencja odpadów – Papier i tektura [Mg] *

2013 rok2014 rok
228,57231,04
2014 ROK **
DOZ4,197
Apteki32,593
RAZEM36,790

*dane z 17 spółek oraz Pelion S.A.
** rozszerzony zakres raportowania o dane ze spółki DOZ S.A. oraz aptek

Zobowiązania na 2015 rok:

 • Kontynuacja działalności Eko-Zespołu
 • Kontynuacja akcji „Korki w worki”, „Leki za tonery” i zbiórek makulatury na rzecz Fundacji „Dbam o Zdrowie”
Powrót