PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

Wyniki finansowe

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (TYS. PLN)
-
 Nota31.12.201431.12.2013 (przekształcone)01.01.2013(przekształcone)
A k t y w a
AKTYWA TRWAŁE 1 176 293993 461916 308
Wartość firmy1588 864574 860559 493
Wartości niematerialne2111 93645 49350 354
Rzeczowe aktywa trwałe3316 252243 352201 162
Nieruchomości inwestycyjne49 0969 10011 074
Inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności53 6035 7805 419
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe628 40019 82017 339
Należności długoterminowe835 36625 65624 973
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego980 23767 26244 640
Pozostałe aktywa trwałe102 5392 1381 854
AKTYWA OBROTOWE 2 167 0921 746 2971 566 674
Zapasy111 065 108855 862782 451
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe782 18964 11950 224
Należności krótkoterminowe 741 073657 591612 702
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności8738 977654 497605 207
Należności z tytułu podatku dochodowego 2 0963 0947 495
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty12267 081162 405114 684
Pozostałe aktywa obrotowe1011 6416 3206 613
A k t y w a  r a z e m 3 343 3852 739 7582 482 982
K a p i t a ł  w ł a s n y  i  z o b o w i ą z a n i a
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 623 056598 598545 525
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 614 962590 299538 228
Kapitał zakładowy1322 70923 14524 139
Kapitał zapasowy14419 326425 696431 683
Akcje własne15(3 056)(16 085)(10 906)
Kapitał pozostały-rezerwowy16145 421132 720151 723
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 25 09317 45514 161
Kapitał z tytułu zysków i strat aktuarialnych z tyt. świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 807651-
Zyski zatrzymane174 6626 717(72 572)
- zysk (strata) z lat ubiegłych (51 274)(93 448)(129 737)
- zysk netto 55 936100 16557 165
Udziały niekontrolujące188 0948 2997 297
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 631 426389 303309 662
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 624 901380 370296 012
Pozostałe zobowiązania finansowe19614 876371 571290 059
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego97 6316 8063 688
Rezerwy długoterminowe202 3941 9932 265
Przychody przyszłych okresów226 5258 93313 650
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2 088 9031 751 8571 627 795
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 2 050 5561 717 6271 599 910
Pozostałe zobowiązania finansowe1940 80237 53467 392
Rezerwy krótkoterminowe2010 4444 8023 523
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania211 988 5391 660 3841 527 120
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 10 77114 9071 875
Przychody przyszłych okresów oraz rozliczenia międzyokresowe2238 34734 23027 885
K a p i t a ł  w ł a s n y  i  z o b o w i ą z a n i a  r a z e m 3 343 3852 739 7582 482 982
Pobierz tabelę

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (TYS. PLN)
 Nota01.01.-31.12.201401.01.-31.12.2013 (przekształcone)
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody ze sprzedaży237 698 7537 326 649
Koszt własny sprzedaży24(6 849 906)(6 468 087)
Zysk ze sprzedaży 848 847858 562
Koszty sprzedaży24(634 632)(602 471)
Koszty ogólnego zarządu24(115 576)(108 552)
Pozostałe przychody operacyjne2544 8157 801
Pozostałe koszty operacyjne26(27 873)(15 205)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenianych zgodnie z metodą praw własności (2 239)(1 349)
Zysk na działalności operacyjnej 113 342138 786
Zysk (strata) z inwestycji2794
Przychody finansowe2813 07511 505
Koszty finansowe29(41 748)(37 108)
Zysk brutto 84 678113 187
Podatek dochodowy30(25 791)(9 517)
Zysk netto z działalności kontynuowanej 58 887103 670
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
Strata netto z działalności zaniechanej --
Zysk netto ogółem 58 887103 670
Przypadający:
Akcjonariuszom podmiotu dominującego 55 936100 165
Akcjonariuszom niekontrolującym 2 9513 505
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 171 51711 279 747
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 11 444 01711 600 472
Działalność kontynuowana i zaniechana
Zysk na jedną akcję zwykłą32  
- podstawowy 5,018,88
- rozwodniony 4,898,63
Pobierz tabelę

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (TYS. PLN)
(metoda pośrednia)Nota31.12.2014 .12.2013(przekształcone)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) brutto 84 678113 187
II. Korekty razem 48 37747 245
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2 2391 349
2. Amortyzacja 38 16236 528
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 714757
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 17 47914 509
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (30 153)6 366
6. Zmiana stanu zapasów35(103 713)(67 435)
7. Zmiana stanu należności35(70 645)(46 247)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów35229 405112 170
9. Zapłacony podatek dochodowy (36 636)(11 570)
10. Inne korekty netto35525818
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 133 055160 432
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 258 598181 517
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 44 2565 246
2. Zbycie jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne tych jednostek 117-
3. Nabycie jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne tych jednostek 29-
4. Spłata udzielonych pożyczek 206 830168 281
5. Odsetki 7 2667 097
6. Inne wpływy inwestycyjne netto35100893
II. Wydatki (335 095)(267 142)
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (94 655)(54 897)
2. Nabycie jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne tych jednostek34-(11 558)
3. Koszty nabycia spółki (131)-
4. Nabycie akcji jednostki stowarzyszonej34-(5 433)
5. Nabycie pozostałych aktywów finansowych (1 795 -
6. Udzielone pożyczki (233 133)(192 405)
7. Inne wydatki inwestycyjne netto35(5 381)(2 849)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) (76 497)(85 625)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 270 301113 776
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -2 369
2. Kredyty i pożyczki, emisja dłużnych papierów wartościowych 270 301111 407
II. Wydatki (222 183)(140 862)
1. Nabycie akcji własnych (5 813)(26 338)
2. Wykup udziałów niekontrolujących (622)-
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (33 557)(22 620)
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone przez spółki zależne udziałowcom niekontrolującym (3 349)(3 063)
5. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup dłużnych papierów wartościowych&nbps;(154 165)(64 057)
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych35(1 830)(1 552)
7. Odsetki (22 837)(23 232)
8. Inne wydatki finansowe netto35(10)-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) 48 118(27 086)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/-B.III +/- C.III) 104 67647 721
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 104 67647 721
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 951426
F. Środki pieniężne na początek okresu35162 405114 684
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)35267 081162 405
Pobierz tabelę

Powrót