PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

Wyniki finansowe Grupy Pelion ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO

Przychody ze sprzedaży

W roku 2014 Grupa Pelion uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 7 698,8 mln PLN tj. o 5,1% wyższe niż w roku ubiegłym (bez uwzględnienia przychodów włączonej od 1 listopada 2014 r. spółki Polbita Sp. z o.o. dynamika wyniosłaby +3,9%). W tym samym czasie hurtowy rynek dystrybucji do aptek i szpitali w Polsce uzyskał dynamikę na poziomie ok. +6,4%(1). Dynamika hurtowego rynku farmaceutycznego na Litwie wyniosła w tym okresie +2,6%(2).

W strukturze obrotów dominowały przychody z tytułu sprzedaży towarów handlowych. Sprzedaż produktów i usług stanowiła 4,0% przychodów ze sprzedaży i składały się na nią głównie usługi marketingowe, usługi dotyczące bezpośredniej sprzedaży towarów Astra Zeneca UK Limited, usługi transportowe i logistyczne.

Grupa Pelion w 2014 roku znalazła się w grupie TOP 3 największych dystrybutorów w zakresie hurtowej sprzedaży do aptek w Polsce oraz utrzymała pozycję lidera w zakresie sprzedaży do szpitali. Udział Grupy w krajowym rynku dystrybucji hurtowej do aptek w IV kwartale 2014 roku wyniósł blisko 21%(2). Analiza geograficzna sprzedaży pokazuje, iż holding w kilku regionach kraju jest liderem sprzedaży hurtowej do aptek.

Na Litwie spółka Limedica zajmuje czołową pozycję na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków z około 25%-owym udziałem w rynku. W segmencie sprzedaży detalicznej na Litwie grupa UAB NFG posiada ok. 22% udziału w rynku pod względem ilości aptek, a łącznie z aptekami partnerskimi - ponad 34%, co daje pierwszą pozycję na rynku litewskim.

(1)- na podstawie Rocznika 2014 IMS Health
(2)- na podstawie danych IMS Health,2014


W okresie 12 miesięcy 2014 roku polskie Spółki Grupy Pelion prowadziły sprzedaż towarów niemal wyłącznie na rynek krajowy. Spółki z Litwy i Wielkiej Brytanii prowadziły sprzedaż na terenie własnych państw – sprzedaż ta stanowiła 9,4% sprzedaży towarów Grupy Pelion.

Podobnie jak w latach ubiegłych przeważającą część sprzedaży towarów stanowiła sprzedaż hurtowa, której udział w przychodach ogółem wyniósł 72,5%, w tym sprzedaż hurtowa do szpitali stanowiła około 17% obrotu Pelion.

Zysk ze sprzedaży

Grupa wypracowała zysk ze sprzedaży na poziomie 848,8 mln PLN, tj. o 1,1% niższy niż w 2013 roku. Zysk ze sprzedaży obejmuje zysk zrealizowany przez spółki Polbita Sp. z o.o. i Polbita Marketing Sp. z o.o. w wysokości 31,4 mln PLN.

Rentowność zysku ze sprzedaży wyniosła 11,0% i była o 0,7 p.p. niższa niż w 2013 roku, co było spowodowane głównie obniżką marży w wyniku ustawowej zmiany narzutu hurtowego na leki refundowane w Polsce (około 22 mln PLN; spadek wskaźnika marży o 0,3 p.p.) oraz spadkiem marży na pozostałym asortymencie (około 19,2 mln PLN; spadek wskaźnika marży o 0,2 p.p.).

Rentowność zysku ze sprzedaży = zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 750,2 mln PLN, tj. o 5,5% więcej niż w 2013 roku, a ich wskaźnik ukształtował się tak jak w roku ubiegłym na poziomie 9,7%.

Na wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu r/r o 39,2 mln PLN miało wpływ włączenie w IVQ 2014 r. do Grupy spółek Polbita Sp. z o.o. i Polbita Marketing Sp. z o.o., które powiększyło w/w koszty o 29,1 mln PLN.

Wskaźnik kosztów = (koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu) / przychody ze sprzedaży

EBIT I EBITDA

W 2014 roku Grupa Pelion uzyskała dodatnie saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, które powiększyło wynik operacyjny o 16,9 mln PLN (w roku ubiegłym saldo było ujemne i wynosiło 7,4 mln PLN).

Na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 44,8 mln PLN składa się między innymi zysk ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi, dokonanej w ramach transakcji operacyjnego leasingu zwrotnego w wysokości 18,2 mln PLN oraz odpis ujemnej wartości firmy 16,0 mln PLN, który powstał w wyniku okazjonalnego nabycia spółek Polbita Sp. z o.o. i Polbita Marketing Sp. z o.o. Pozostałe koszty operacyjne obejmują między innymi odpis aktualizujący zapasy w segmencie detalicznym na kwotę 8,8 mln PLN związany z zaleganiem zapasów powyżej roku oraz ich ostrożną wyceną w grudniu 2014 roku. W 2014 roku saldo utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących należności wyniosło 11,0 mln PLN, w tym 5,8 mln PLN stanowił odpis utworzony w UAB NFG w wyniku zaskakującego niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy sądowej. W 2013 roku saldo utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących należności wyniosło 1,7 mln PLN. EBITDA za rok 2014 wyniosła 151,5 mln PLN, tj. o 23,8 mln PLN mniej niż w roku 2013. Rentowność EBITDA wynosiła 2,0%, tj. o 0,4 p.p. mniej niż w 2013 roku.

Przychody i koszty finansowe

W prezentowanym okresie Grupa Pelion zrealizowała 13,1 mln PLN przychodów finansowych oraz 41,7 mln PLN kosztów finansowych. Na przychody finansowe składały się głównie uzyskane odsetki (95% przychodów finansowych), a na koszty finansowe - odsetki od zobowiązań finansowych (blisko 75% kosztów finansowych).

Nadwyżka kosztów finansowych nad przychodami finansowymi z uwzględnieniem zysku z inwestycji w Grupie Pelion w latach 2013 - 2014 (w mln PLN)

 

2013

2014

Przychody finansowe

11,5

13,1

Koszty finansowe

37,1

41,7

Zysk z inwestycji

0,004

0,009

Nadwyżka kosztów finansowych nad przychodami z uwzględnieniem zysku z inwestycji

25,6

28,7

Pobierz tabelę

Zysk brutto i zysk netto

W 2014 roku zysk brutto Grupy Pelion wyniósł 84,7 mln PLN, a wskaźnik rentowności brutto 1,1%. Zysk netto za 2014 rok osiągnął poziom 55,9 mln PLN i był o 44,2% niższy w porównaniu do 2013 roku (100,2 mln PLN). Wskaźnik rentowności netto ukształtował się na poziomie 0,7%, tj. 0,7 p.p. niżej niż w roku 2013.

Zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik Grupy Pelion w 2014 roku
  • na skutek niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy sądowej na Litwie, co miało miejsce w IIQ 2014, wynik operacyjny Grupy zmniejszył się o 5,8 mln PLN, a wynik netto o 4,9 mln PLN,
  • Grupa odpisała wartość firmy alokowaną do segmentu detalicznego, związanego ze sprzedażą aptek poza Grupę, w wysokości 1,1 mln PLN (kwota odpisu zmniejszyła zysk na działalności operacyjnej),
  • spółka zależna, w ramach transakcji operacyjnego leasingu zwrotnego, dokonała sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Łodzi, zysk ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 18,2 mln PLN,
  • w dniu 31 października 2014 r. roku do Grupy włączono spółki Polbita Sp. z o.o. i Polbita Marketing Sp. z o.o. Spółka Polbita zarządza siecią 258 drogerii działających pod marką Natura zlokalizowanych na terenie Polski. Przychody ze sprzedaży nowo włączonych spółek powiększyły przychody ze sprzedaży Grupy Pelion za okres listopad - grudzień 2014 r. o 89,5 mln PLN. Wpływ w/w spółek na EBITDA Grupy wyniósł 2,8 mln PLN, a na wynik netto 0,5 mln PLN. Dodatkowo w wyniku nabycia tych spółek wynik operacyjny Grupy Pelion powiększył zysk na okazjonalnym nabyciu na kwotę 16,0 mln PLN.
Zysk na akcję zwykłą

W 2014 roku wskaźnik zysku netto na akcję wyniósł 5,01 PLN i był o 3,87 PLN niższy w porównaniu do 2013 roku.

Wskaźniki rentowności

2013

2014

Zmiana 2014 /2013

rentowność  zysku ze sprzedaży

11,7%

11,0%

-0,7 p.p

rentowność  EBITDA

2,4%

2,0%

-0,4 p.p

rentowność EBIT

1,9%

1,5%

-0,4 p.p

rentowność brutto

1,5%

1,1%

-0,4 p.p

rentowność netto

1,4%

0,7%

-0,7 p.p


Rentowność zysku ze sprzedaży = zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
Rentowność EBITDA = EBITDA / przychody ze sprzedaży
Rentowność EBIT = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży
Rentowność brutto = zysk brutto / przychody ze sprzedaży
Rentowność netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży


Pobierz tabelę

ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

Struktura majątku w roku 2014 nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do roku 2013 i wskazuje na przewagę aktywów obrotowych nad aktywami trwałymi.

Struktura majątku Grupy Pelion i źródeł jego finansowania

Wielkość

Stan na dzień 31.12.2013 r.

Stan na dzień 31.12.2014 r.

Aktywa trwałe

36,3% 35,2%

Aktywa obrotowe  w tym:

63,7%

64,8%

- zapasy

31,2%

31,9%

- należności krótkoterminowe

24,0%

22,2%

- środki pieniężne i ich ekwiwalenty

5,9%

8,0%

AKTYWA  RAZEM

100,0%

100,0%

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

21,6%

18,4%

Zobowiązania długoterminowe

14,2%

18,9%

Zobowiązania krótkoterminowe

63,9%

62,5%

Udziały niekontrolujące

0,3%

0,2%

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM

100,0%

100,0%


Pobierz tabelę

Aktywa trwałe

Na dzień 31.12.2014 r. udział aktywów trwałych w sumie bilansowej wynosił 35,2% (na dzień 31.12.2013 r. 36,3%). Główne pozycje aktywów trwałych to wartość firmy (17,6% aktywów ogółem), rzeczowe aktywa trwałe (9,5% aktywów ogółem), aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (2,4% aktywów ogółem) oraz wartości niematerialne (3,3% aktywów ogółem). Długoterminowe aktywa finansowe to przede wszystkim udzielone pożyczki i odsetki od pożyczek, które stanowią 0,8% wartości aktywów.

Aktywa obrotowe

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem na 31.12.2014 r. wynosił 64,8%, a na dzień 31.12.2013 r. 63,7%. Głównym składnikiem aktywów obrotowych były zapasy oraz należności z tytułu dostaw i usług. Rotacja kapitału obrotowego na dzień 31.12.2014 r. wyniosła -9 dni, tj. o 1 dzień mniej niż na koniec 2013 roku.

Wskaźniki rotacji kapitału obrotowego 2014 vs 2013

Wskaźnik (w dniach)

2013

2014

zmiana

2014*

zmiana

Rotacji zapasów

42

50

+8

47

+5

Rotacji należności handlowych
i pozostałych

33

35

+2

35

+2

Rotacji zobowiązań handlowych
i pozostałych

83

94

+11

92

+9

Rotacji kapitału obrotowego

-8

-9

-1

-10

-2


* Wskaźniki rotacji kapitału obrotowego bez uwzględnienia włączenia Polbita Sp. z o.o.


Pobierz tabelę

Wartość zapasów uległa zwiększeniu o 209,2 mln PLN (z kwoty 855,9 mln PLN na koniec 2013 roku do 1 065,1 mln PLN na koniec 2014 roku).

Wskaźnik rotacji zapasów na dzień bilansowy wyniósł 50 dni i wzrósł w porównaniu do dnia 31.12.2013 r. o 8 dni. Na wzrost wskaźnika rotacji zapasów wpływ miało włączenie do Grupy spółki Polbita Sp. z o.o., w której zapasy na 31.12.2014 r. wynosiły 81,7 mln PLN. Wskaźnik rotacji zapasów Grupy Pelion bez uwzględnienia zapasów nowowłączonej spółki wynosiłby 47 dni.

Wskaźnik rotacji zapasów = stan zapasów na 31.12.2013 r. / przychody ze sprzedaży ogółem *365 dni

Na koniec 2014 roku stan należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności wynosił 739,0 mln PLN i był o 84,5 mln PLN wyższy niż na dzień 31.12.2013 r. Wskaźnik rotacji należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 35 dni i wzrósł w porównaniu do dnia bilansowego 2013 roku o 2 dni. Bez uwzględnienia należności Polbita (w wysokości 14,0 mln PLN) wskaźnik rotacji należności wynosiłby 35 dni.

Wskaźnik rotacji należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności = stan należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności na 31.12.2013 r./ przychody ze sprzedaży ogółem*365 dni

Na 31.12.2014 r. stan należności od aptek prywatnych w Polsce wynosił 295,4 mln PLN (w tym przeterminowanych 41,6 mln PLN) i zwiększył się w porównaniu do końca 2013 roku o 51,1 mln PLN. Udział należności wymagalnych w należnościach od aptek prywatnych ogółem na 31.12.2014 r. wynosił 14,1% (na 31.12.2013 r. 12,3%). Blisko 70% należności przeterminowanych stanowią należności przeterminowane do 30 dni.

Na krótkoterminowe aktywa finansowe w wysokości 82,2 mln PLN składały się przede wszystkim udzielone pożyczki i odsetki od pożyczek (81,8 mln PLN).

Struktura źródeł finansowania majątku

Na dzień 31.12.2014 r. aktywa finansowane były kapitałem własnym podmiotu dominującego w 18,4%. Zobowiązania i udziały niekontrolujące stanowiły 81,6% pasywów, tj. o 3,2 p.p. więcej niż na koniec ubiegłego roku.

Zobowiązania i rezerwy

Na zobowiązania i rezerwy (2 720,3 mln PLN) składały się przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (1 988,5 mln PLN), stanowiące 59,5% sumy bilansowej (na 31.12.2013 odpowiednio 60,6%).

Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosił 94 dni i wzrósł w porównaniu do dnia 31.12.2013 r. o 11 dni. Zobowiązania z tytułu dostaw i pozostałe zobowiązania Polbita na 31.12.2014 r. wynosiły 76,5 mln PLN. Wskaźnik rotacji zobowiązań Grupy Pelion bez uwzględnienia zobowiązań Polbity wynosiłby 92 dni.

Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań = stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na 31.12.2014 r. / przychody ze sprzedaży ogółem * 365 dni

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 655,7 mln PLN (na 31.12.2013 r. 409,1 mln PLN), w tym zobowiązania długoterminowe 614,9 mln PLN (18,4% sumy bilansowej).

Zobowiązania finansowe na koniec roku 2014 w stosunku do stanu na koniec roku 2013 wzrosły o 246,6 mln PLN. Udział zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 19,6% sumy bilansowej (na koniec roku 2013 15,0%).

Na dzień 31.12.2014 r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty wzrosły o 104,7 mln PLN w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r., a zadłużenie netto wzrosło o 141,9 mln PLN i wyniosło na koniec 2014 roku 388,6 mln PLN (w tym około 99,6 mln PLN wynosiło zadłużenie netto w Polbicie).

Wzrost zadłużenia netto i spadek EBITDA przyczyniły się do wzrostu wskaźników zadłużenia. Wskaźnik dług netto / kapitał własny na 31.12.2014 r. wyniósł 0,6 i zwiększył się w porównaniu do 31.12.2013 r. o 0,2. Wskaźnik dług netto / EBITDA wynosił 2,6 (w 2013 r. 1,4). Bez uwzględnienia zadłużenia w Polbicie wskaźnik dług netto / kapitał własny na 31.12.2014 r. wyniósłby 0,5, a wskaźnik dług netto / EBITDA 1,9.

W roku 2014 nie wystąpiły jakiekolwiek zakłócenia w zdolności Grupy do wywiązania się ze zobowiązań. Nie przewiduje się trudności w spłacie zobowiązań Grupy również w roku 2015.

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia bez uwzględnienia długu netto Polbita Sp. z o.o.

Zobowiązania finansowe i zadłużenie netto

Zobowiązania finansowe

31.12.2013
(mln PLN)

% kapitałów i zobowiązań razem

31.12.2014
(mln PLN)

% kapitałów i zobowiązań razem

długoterminowe

371,6

13,6%

614,9

18,4%

krótkoterminowe

37,5

1,4%

40,8

1,2%

Razem zobowiązania finansowe

409,1

15,0%

655,7

19,6%

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

162,4

6,0%

267,1

8,0%

Zadłużenie netto

246,7

9,0%

388,6

11,6%


Pobierz tabelę

Płynność finansowa

Wskaźniki płynności na 31.12.2014 r. pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu do stanu na 31.12.2013 r. i kształtowały się następująco:

Wskaźnik

31.12.2013

31.12.2014

Płynność bieżąca

 1,0

 1,0

Płynność szybka

 0,5

 0,5płynność bieżąca = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
płynność szybka = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe

Pobierz tabelę

Przepływy pieniężne

W 2014 roku Grupa Pelion wygenerowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 133,1 mln PLN, tj. 27,4 mln PLN mniej niż w 2013 roku. Przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne i wyniosły 76,5 mln PLN. Dodatnie przepływy wygenerowane w toku działalności finansowej ukształtowały się na poziomie 48,1 mln PLN. W 2014 roku przepływy pieniężne netto osiągnęły poziom 104,7 mln PLN, a saldo środków pieniężnych na koniec okresu wyniosło 267,1 mln PLN.

Przepływy pieniężne w 2014 roku vs 2013 rok (w mln PLN)

Skup akcji własnych

W ramach realizacji skupu akcji Pelion S.A. do dnia 31.12.2014 r. nabyła łącznie 1 737 199 akcji własnych za kwotę 81,5 mln PLN, z czego w latach 2010-2013 umorzono 1 467 017 sztuki akcji o wartości nominalnej 2,9 mln PLN. W roku 2014 umorzono 230 321 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,5 mln PLN.

Na dzień 31.12.2014 r. Pelion S.A. posiadała 39 861 akcji własnych nabytych w celu ich umorzenia o wartości nominalnej 79,7 tys. PLN. Akcje te stanowiły 0,3564% kapitału zakładowego Pelion S.A. i dają prawo do 0,2181% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W roku 2014 Spółka nabyła 73 314 akcji własnych o wartości nominalnej 2,0 PLN każda, stanowiących 0,6554%* udziału w kapitale zakładowym Pelion S.A. i dających 0,4011%* głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia, na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2013 r.
*udziały liczone do ilości akcji oraz głosów na WZA po zarejestrowaniu umorzenia akcji z dnia 27 czerwca 2014 r.

Nakłady inwestycyjne i rozwój

W roku 2014 nakłady inwestycyjne w Grupie Pelion wyniosły 83,6 mln PLN, z czego 76,9 mln PLN wydano na inwestycje rzeczowe, a 6,7 mln PLN na wartości niematerialne. Największe inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe były związane z budową i modernizacją budynków i budowli, w których Pelion S.A. oraz inne spółki Grupy prowadzą działalność, w tym z budowa nowego centrum logistycznego w Łodzi. Inwestycje były finansowane z własnych i obcych źródeł finansowania.

Planowane inwestycje

W okresie najbliższych 12 miesięcy Grupa Pelion zamierza przeznaczyć na finansowanie inwestycji rzeczowych około 40 mln PLN. Inwestycje to przede wszystkim rozbudowa i modernizacja bazy logistycznej, modernizacja budynków i budowli, zakup sprzętu i oprogramowania IT. Inwestycje w roku 2015 będą finansowane z własnych i obcych źródeł finansowania. Nie jest zagrożona realizacja powyższych zamierzeń.

Grupa na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie ma sprecyzowanych planów odnośnie istotnych inwestycji kapitałowych. Z uwagi jednak na zmieniającą się sytuację na rynku farmaceutycznym oraz działaniami w zakresie porządkowania struktury kapitałowej w Grupie Kapitałowej Pelion nie można wykluczyć podjęcia przez Grupę decyzji o takich inwestycjach w przyszłości zarówno w segmencie detalicznym, jak i hurtowym.

Kierunki rozwoju

Strategią Grupy Pelion jest umocnienie pozycji we wszystkich segmentach rynku farmaceutycznego oraz budowanie trwałej wartości na rynku kapitałowym. Pelion konsekwentnie dąży do doskonalenia platformy łączącej wszystkich uczestników rynku ochrony zdrowia. W swojej codziennej działalności dąży do tego, aby być firmą profesjonalną i innowacyjną. W kolejnych latach Pelion będzie wspierać spółki Grupy Kapitałowej w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań poprzez wdrażanie nowatorskich projektów, rozwój portali internetowych i urządzeń mobilnych.

Strategią Pelion Healthcare Group jest zbudowanie silnej pozycji na europejskim rynku ochrony zdrowia ściśle związanym z farmaceutykami oraz trwałej wartości na rynku kapitałowym. Realizując podstawowe założenia strategii w roku 2014 do Grupy zostały włączone kolejne spółki, w tym spółka Polbita Sp. o.o., która poprzez sieć drogerii pod marką Natura prowadzi sprzedaż detaliczną na teranie Polski.

Pelion S.A. wraz ze spółkami zależnymi konsekwentnie dąży do doskonalenia platformy łączącej wszystkich uczestników rynku ochrony zdrowia. Począwszy od współpracy z producentami do kontaktów z farmaceutami i pacjentami są tworzone i rozwijane narzędzia, które usprawniają procesy na zmieniającym się rynku farmaceutycznym. Nowe i zróżnicowane oczekiwania uczestników rynku farmaceutycznego stwarzają możliwości rozwoju i dalszego wzrostu holdingu.

W najbliższych latach Pelion zamierza budować trwałą wartość na rynku kapitałowym poprzez realizację planów operacyjnych swoich poszczególnych linii biznesowych. Zostały one oparte na czterech filarach, które stanowią: jakość, klienci, pracownicy, odpowiedzialność.

Powrót