PL EN
2014 zintegrowany raport roczny

zaopatrzenie szpitali

PGF Urtica to ogólnopolska hurtownia o ugruntowanej pozycji lidera na rynku zaopatrzenia szpitali. Ponad 20-letnie doświadczenie, szeroka i konkurencyjna oferta leków oraz skala prowadzonej działalności to czynniki, które pozwoliły spółce utrzymać swoją pozycję rynkową.

Silne zaplecze logistyczne oraz usługi finansowe dla szpitali to jej dodatkowe atuty. Spółka obsługuje ponad 750 szpitali i ponad 1 000 innych odbiorców na terenie całego kraju. Wysoki udział w rynku hurtowej sprzedaży do szpitali to efekt realizacji przyjętej strategii oraz koncentracji na kluczowych obszarach działalności.

Spółka posiada spójną strukturę organizacyjną: działalność operacyjna odbywa się w oparciu o pięć oddziałów rozlokowanych we Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Poznaniu i Lublinie oraz o centralny magazyn w Łodzi, z którego codziennie wysyłanych jest do szpitali ponad 5,5 tys. pozycji asortymentowych.

Optymalne połączenie doświadczenia, które firma posiada z innowacjami, które wprowadza, pozwala na dostarczanie szerokiego zakresu zintegrowanych usług dedykowanych producentom. Spółka oferuje profesjonalną obsługę przetargów, analizy rynkowe, wsparcie sprzedaży, usługi logistyczne oraz szeroką działalność marketingową. Budowane latami relacje z producentami i placówkami ochrony zdrowia pozwoliły na zdobycie zaufania branży.

Koncepcja budowania relacji i wspierania swoich partnerów biznesowych realizowana jest poprzez działalność szkoleniową oraz wydawniczą. Komunikacja fachowej wiedzy odbywa się za pośrednictwem wydawanego przez spółkę magazynu „Farmakoekonomika szpitalna”, który powstaje przy udziale ośrodków i towarzystw naukowych, jak również farmaceutów szpitalnych. „Farmakoekonomika szpitalna” jest kwartalnikiem i dociera sukcesywnie do pięciuset szpitali i aptek w Polsce.

Spółka kładzie duży nacisk na szkolenia pracowników, przy czym koncentruje się głównie na organizacji szkoleń, rozwijających kompetencje miękkie dla współpracujących ze sobą działów. Na bieżąco kadra uczestniczy w szkoleniach przygotowujących do sprostania aktualnym wyzwaniom, a nowi menedżerowie korzystają ze wsparcia szkoleniowego w ramach przygotowania do pełnienia nowej roli.

PGF Urtica w swoich działaniach prezentuje najwyższe standardy etyczne, potwierdzone obowiązującym w spółce Kodeksem Etyki. Pracownicy i kadra zarządzająca w codziennej pracy kierują się czterema wartościami: doświadczeniem, zaufaniem, zaangażowaniem oraz działaniem zespołowym. Powstały zespół Urtica Team łączy pracowników we wspólnej pasji biegania i uprawiania nordic walking.

Wyrazem zaangażowania społecznego i charytatywnego PGF Urtica jest realizowany od lat projekt „Urtica Dzieciom”, którego główna idea polega na wsparciu finansowym dziecięcych oddziałów onkologicznych i hematologicznych. Dla pacjentów z tych oddziałów organizowane są warsztaty plastyczne, podczas których powstają prace, przekazywane następnie na aukcję charytatywną organizowaną we Wrocławiu. Całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży obrazów przekazywany jest na potrzeby kilkunastu oddziałów szpitalnych, biorących udział w akcji. Jest to duże wsparcia dla lokalnych społeczności. Partnerem aukcji jest Fundacja „Dbam o Zdrowie”, której działania PGF Urtica aktywnie wspiera m.in. poprzez propagowanie nowych kampanii i projektów.

Projekt Urtica Dzieciom, odpowiadający na problem braku pomocy dydaktycznych i zabawek w świetlicach znajdujących się przy dziecięcych oddziałach onkologiczno-hematologicznych, został uznany za Dobrą Praktykę 2014 r. i zamieszczony w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014 r. Dobre praktyki” wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

2014

Pomimo dużej zmienności w otoczeniu, w 2014 roku PGF Urtica sprostała wymagającym warunkom rynkowym, utrzymując silną pozycję w branży oraz wskaźnik wygranych postępowań przetargowych na podobnym poziomie jak w 2013 roku. Konsekwentnie realizowała strategię optymalizowania głównych procesów biznesowych, co pozwoliło udoskonalić procedury przetargowe i sprzedażowe i przez to podnieść jakość świadczonych usług. W swoich działaniach wykorzystywała współpracę wewnątrz grupy oraz wypracowywała rozwiązania problemów związanych z realizacją dostaw (magazyn, transport). Dodatkowo skupiła się na poprawie jakości obsługi klienta, m.in. na obniżeniu poziomu reklamacji z powodu błędnie przyjętego zamówienia. Dzięki oddanemu do użytku w 2014 roku systemowi optymalizującemu współpracę w zakresie reklamacji, komunikacja mailowa została wyeliminowana i wszelkie reklamacje zaczęły być rozpatrywane, uzasadniane i rozliczane w nowym systemie. Dzięki temu w porównaniu z 2013 rokiem poziom złożonych reklamacji zmniejszył się o ok. 40%. W 2014 roku nastąpiła też poprawa wskaźnika service level, czyli stosunku połączeń odebranych do przychodzących, co wiąże się nierozerwalnie z poprawą jakości obsługi klienta. Uwzględniając potrzeby klientów, PGF Urtica uruchomiła System Awaryjnego Reagowania (SAR). Pracownicy działu sprzedaży dyżurują całą dobę przy telefonie, a kierowcy dowożą leki w trybie „cito”.

W obszarze obsługi programów finansowych dla lecznictwa zamkniętego, skupiono się na podtrzymaniu i wzmocnieniu pozytywnych relacji z podmiotami objętymi programami, celem zwiększenia efektywności finansowo-windykacyjnej. Dzięki monitoringowi spływu korekt oraz ścisłej komunikacji z osobami współpracującymi z producentami, nastąpiła poprawa wskaźnika ściągalności należności z tytułu rozliczeń przetargowych.

W 2014 roku firma kontynuowała program szkoleń, na bieżąco dbając o pogłębianie przez pracowników wiedzy z zakresu m.in. zmian w obowiązującym prawie, definiowania wymagań biznesowych oraz oceny finansowej podmiotów. Zespół sprzedażowy kontynuował cykl szkoleń doskonalących jakość obsługi klienta.

W roku 2014 PGF Urtica zorganizowała XVII aukcję prac plastycznych, podczas której udało się zebrać rekordową kwotę 260 tys. PLN. Całość zebranych funduszy została przeznaczona dla 17 szpitalnych oddziałów onkologicznych i hematologicznych, biorących udział w projekcie „Słoneczna Galeria”.

Plany na 2015 rok

Celem spółki na rok 2015 jest zwiększenie udziałów rynkowych przy równoczesnym utrzymaniu poziomu rentowności sprzedaży, bezpiecznego poziomu należności oraz najwyższej jakości świadczonych usług (najlepszej logistyki na rynku oraz wsparcie szpitali poprzez oferowane programy). W planach przewiduje się zakończenie prac i wdrożenie nowego oprogramowania, wspierającego proces realizacji i obsługi postępowań przetargowych oraz aplikacji informatycznej do oceny pracowników, która usprawni proces m.in. dzięki systemowi raportów oraz bieżącemu dostępowi do danych historycznych

Powrót